enertec 2/2016 - Page 14

KUVA: GASUM OY / TOMI PARKKONEN ” Kaasu mahdollistaa A o kustannustehokkaan siirtymisen kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. T a s a m ”Tuntuu selvältä, että kaasulla on rooli ja merkitys kansallisessa energiapaletissa”, toteaa Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen. Hanskat naulasta monipuolistamaan suomalaisten kaasunkäyttäjien valintamah­ Sydän pumppaa elimistöön adrenaliinipitoista verta. Lammi­ dollisuuksia.” nen oppi nauttimaan kunnon kilpailusta finanssisektorilla, eikä väistä taistelua maakaasubisneksessäkään. Hänen mukaansa Läpinäkyvyyttä lisää, kiitos! Gasum kohtaa kilpailua siinä missä muutkin, sillä maakaasu Ehdotuksessa käsitellään myös maakaasumarkkinan avaa­ kilpailee aina vaihtoehtoisten polttoaineiden kanssa. mista kilpailulle sekä Suomen mahdollisuutta luopua lainsää­ Työn alla oleva uudistuva maakaasumarkkinalaki luo – toi­ dännössään eristyneiden markkinoiden poikkeuksista. Mark­ von mukaan – aiempaa selkeämmän sääntelymallin maakaa­ kinoiden avautuessa maakaasun myynti ja siirto tulee eriyttää sumarkkinalle. Gasum oli mukana työ- ja elinkeinoministeriön eri yhtiöihin ja maakaasumarkkinoiden toimintaa sääntelevät työryhmässä, joka luovutti ehdotuksensa uudeksi maakaasu­ eurooppalaiset verkkosäännöt astuvat voimaan. markkinalaiksi elinkeinoministeri Olli Rehnille tammikuussa. ”Tärkeätä on pitää mielessä myös se, että kaasun ostami­ Lamminen on sangen tyytyväinen esitykseen. ”Ehdotettu sen täytyy olla asiakkaiden näkökulmasta helppoa ja läpinä­ laki on selkeästi edeltäjäänsä markkinalähtöisempi ja auttaa 12 enertec  2/ 2016 kyvää”, Lamminen toteaa. n