enertec 2/2016 - Page 11

lisenä vuonna. Myynnin kasvuun vaikuttivat mm. Lyseki­ Paradigma uusiksi? lin tuontiterminaalin käyttöönotto Ruotsissa vuoden 2014 LNG:n kaavaillaan tuovan luonnonkaasun kaasuverkoston lopulla ja useat uudet meriliikenteen ja teollisuuden asiak­ ulkopuolisen teollisuuden ja liikenteen käyttöön. LNG:n avulla kuudet. Samalla Porin LNG-terminaalihankkeen ja Tornion voidaan korvata öljypohjaisten polttoaineiden käyttöä teol­ Manga LNG-yhteishankkeen rakentaminen etenevät suun­ lisuudessa, energiantuotannossa sekä meri- ja maatieliiken­ nitellusti. teessä, ja siten vähentää merkittävästi niistä aiheutuvia hiuk­ ”Jos LNG-vallankumouksesta halutaan puhua, niin sen lähtölaukaus tapahtuu elokuussa 2016, kun Suomen ensim­ kas-, sekä rikkidioksidi-, hiilidioksidi- ja typenoksidipäästöjä. ”Esimerkiksi marine-puolella LNG:stä on tulossa niin valta­ mäinen LNG-tuontiterminaali aloittaa toimintansa Porissa”, virtaa, että jotkut asiakkaat jo kysyvät, että saako meridiese­ Lamminen toteaa. liä enää ollenkaan 20 vuoden päästä”, Lamminen naurahtaa. Porin seudulla LNG:tä odotellaan kärsimättöminä. Näillä näkymin suurimmat kaasun käyttäjät paikkakunnalla ovat Huntsman Pigments and Additives Oy sekä Porin Pro­ LNG:tä käyttämällä esimerkiksi hiilidioksidipäästöt alenevat noin neljänneksen raskaaseen polttoöljyyn verrattuna. Joka tapauksessa Gasum odottaa LNG:stä kovan luokan sessivoima Oy. Esimerkiksi Porin Prosessivoimalla siirtymi­ syömähammasta: tulevien vuosien kasvuluvut ovat kaksinume­ nen käyttämään LNG:tä parantaa energiantuotannon hyö­ roisia, ellei yhtiön käyttämä kristallipallo ole aivan kelvoton. tysuhdetta ja vähentää samalla yhtiön vuosittaisia hiilidiok­ sidipäästöjä noin 1  300 tonnia vuodessa ja rikkipäästöjä Biotehdas vaihtoi omistajaa ja typpipäästöjä 23 tonnia kumpaistakin. Biokaasu on hyvässä vedossa sekin: vuonna 2015 biokaasua 2 / 2016  enertec 9 KUVA: GASUM OY Vaikka maakaasun energiahinta on laskenut vuodesta 2012 yli 40 prosenttia, ovat toistuvat veronkorotukset osaltaan heikentäneet merkittävästi kaasun hintakilpailukykyä kivihiileen verrattuna.