enertec 2/2015 - Page 48

Tukesilla rooli taustavaikuttajana mään kemikaalivirastosta ja muista EU-lähteistä. Julkista tie- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin mukaan käytöstä toa asioista on saatavilla, mutta sen tulkitseminen ja sovelta- poistuvia kemikaalien merkintöjä ei voida suoraan muut- minen vaatii vielä lisätyötä. taa CLP-asetuksen mukaisiksi merkinnöiksi, vaan yritysten on ensin selvitettävä aineen tai seoksen CLP-asetuksen mukainen luokitus. Vaikka luokitusvelvollisuus on valmistajilla, maahantuojilla ja jatkokäyttäjillä, jokaisen kemikaalitoimittajan velvollisuutena on varmistaa ennen kemikaalin markkinoille saattamista, että kemikaali on merkitty ja pakattu asetuksen ” ”Esimerkiksi jos on kyse kemikaaliseoksista – vaikkapa leikkuunesteistä – niin muuttuvien YK:n tavoitteena raja-arvojen takia joudutaan teke- on esittää mään ehkä paljonkin laskelmia siitä, riskit kansainvälisesti ymmärrettävällä tavalla. ”Yrityksille tulee CLP-asetuksen myötä lisää vastuuta. hoitavat tuoteturvallisuusasioita itse”, Luhtala selittää. ”Olemme joutuneet pitämään tuotanto-, tuotekehitys- ja tavat luokitukseen. Vaikka tuotteen koostumus olisi sama kuin ennen, sen pakkaukseen voidaan joutua nyt mukaisesti. Tukes toimii taustalla ja valvoo, että kemikaalialan yritykset millä tavoin CLP-määräykset vaikut- lisäämään ympäristövaaramerkki.” Metallityöstönesteiden pakkauksiin voi tulla myös vaikkapa iho-, silmä- tai hengitysvaaraa osoittavia merkkejä. ”Jos jossakin tuoteseoksessa on kymmenen prosenttia ihoa ärsyttävää ainetta, luokitetaan tuote nyt kokonaisuu- laatupuolen henkilöstöllemme säännöllistä lisäkoulutusta. dessaan ihoa ärsyttäväksi. Aiemmin rajana oli 20 prosent- Myös tietoteknisiin järjestelmiin on pitänyt tehdä aika järeitä tia.” muutoksia, koska lähiaikoina on pystyttävä tuottamaan uuden asetuksen mukaisia dokumentteja ja etikettejä.” Luhtalan mukaan aiempikin kemikaalien luokitusjärjestelmä toimi hyvin. Hän kuitenkin ymmärtää muutoksen perusteita. ”YK:n tavoitteena on esittää riskit kansainvälisesti ymmär- Käyttäjienkin on siis syytä lukea tarkkaan tuoteselosteita. Leikkuunesteet eivät välttämättä ole entistä haitallisempia, vaikka niihin tulee nyt uusia varoitustarroja. ”Aikaisemmin monet tuotteet valmistettiin niin, että ne eivät saaneet luokitusta tai saivat mahdollisimman alhaisen luokituksen. CLP-systeemissä luokitusrajat ovat monissa vaa- rettävällä tavalla ja sitä kautta parantaa ihmisten terveyttä ja rallisuusluokissa alhaisemmat ja kategorioiden määrä on ympäristöä.” pienempi”, Luhtala selostaa. Raja-arvot muuttuvat yrityksille, joilla on rajalliset resurssit. Hänen mukaansa uudistus on erityisen raskas pienille Kun tuotteita ryhdytään CLP-vaatimusten mukaisesti luokittamaan uudelleen, tarvittavia tietoja pyritään ensiksi kerää- 46 enertec 2/ 2015 ”Tilanne voi johtaa siihen, että joidenkin tuotteiden valmistus loppuu kokonaan.”