enertec 2/2015 - Page 44

ENNAKOIVASTA HUOLLOSTA ENNAKOIVAAN KUNNOSSAPITOON PAINEILMATUOTANTO SIIRTYY TEOLLISUUS 4.0 -AIKAAN TEKSTI JA KUVA: KAESER KOMPRESSORIT OY Energiatehokas ja luotettava paineilmatuotanto on paljon enemmän kuin vain energiatehokkaiden ja luotettavien kompressorien ja jälkikäsittelykomponenttien summa. PAINEILMAN PYSYVÄSTI taloudellinen saatavuus edellyt- tävissä laitosten ja tuotantojen pääohjausjärjestelmiin – aivan tää, että kaikkia vaatimuksia tarkastellaan kokonaisvaltaisesti kuten integroituneessa teollisuudessa kuuluukin. ja paineilmatuotanto integroidaan käyttäjän muihin järjestelmiin. Jotta paineilmajärjestelmistä tulisi teollisuus 4.0 -konsep- Paineilmatuotanto verkottuu teihin täydellisesti integroituja kumppaneita, on kaikkien kom- Jotta paineilmatuotanto todella kytkeytyisi saumattomasti integ- ponenttien kommunikoitava paitsi keskenään myös suoritusky- roituneeseen teollisuuteen, on järjestelmään kytketyt kompres- kyisen tietopankkipalvelimen kanssa. sorit linkitettävä keskenään suljetussa ja luotettavassa ver- Hannoverin ComVac-messuilla kävijä voi käsin kosketelta- kossa, josta kaikkien koneiden käyntitiedot keskeytyksettä voi- vasti kokea, kuinka innovatiiviset kompressorit, jälkikäsittely- daan siirtää datakeskukseen. Kaikkien käyttöparametrien komponentit, laiteohjaukset ja ylemmän tason ohjausjärjestel- aukoton arviointi muodostaa perustan ennakoivalle huollolle mät energiatehokkaasti ja luotettavasti verkottuvat. ja kunnossapidolle. Paineilmatuotannon hallintajärjestelmien uusin sukupolvi Paineilmatuotannon täydellinen integrointi teolliseen inter- auttaa säästämään entistä enemmän energiaa. Suurine kos- netiin (jota kutsutaan myös esineiden internetiksi – Internet of ketusnäyttöineen ja lukuisine uusine yksityiskohtineen ohjauk- Things, IoT) vaikuttaa osaltaan niin paineilman jatkuvaan saa- set ovat täydellisesti ja tulevaisuuden tarpeisiin vastaten liitet- tavuuteen kuin tehokkuuden pysyvään parantamiseenkin. 42 enertec 2/ 2015