enertec 2/2015 - Page 4

TOIMITUKSELTA 2/2015 KIVIHIILI EI MUUTU TIMANTIKSI Kivihiili on energiakeskustelun mustapekka, josta eroon haluaisi yksi jos toinenkin kaupunki. VTT on työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta selvittänyt teknisiä mahdollisuuksia korvata kivihiilen käyttöä yhteistuotannon pölypolttokattiloissa erityyppisillä biomassoilla (sahanpuru, metsähake, peltobiomassat) ja niistä valmistetuilla kiinteillä, nestemäisillä tai kaasumaisilla jalosteilla, kuten pelleteillä, bioöljyillä, biohiilellä ja bioperäisellä maakaasulla. JULKAISIJA PubliCo Oy Pälkäneentie 19 A 00510 Helsinki puh. 020 162 2200 info@publico.com www.publico.com VTT:n mukaan eri voimalaitosten mahdollisuudet korvata kivihiiltä ja korvaamisesta aiheutuvat kustannukset vaihtelevat erittäin paljon. Samoin myös biomassapolttoaineiden saatavuus ja hinta vaihtelevat suuresti eri paikkakunnilla.  Nykyiset voimalat ovat melko vanhoja: osa on rakennettu jo 1960–1970-luvuilla, loput PÄÄTOIMITTAJA Petri Charpentier 1980-luvun puoliväliin mennessä. Monen laitoksen korvaamista suunnitellaan 10–20 vuoden sisällä, joten suunnitelmia pitää jo tehdä kiireen vilkkaa. Kivihiilen käyttöä vähentää jätteenpolt- TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ tolaitosten ja suunnitteilla olevien monipolttolaitosten arvioitu valmistuminen. Vesa Laurila Hyvä esimerkki jälkimmäisestä on Fortumin osakkuusyhtiön Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) uusi sähköä ja lämpöä tuottava voimalaitos, joka on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2017. TSE:n uusi voimalaitos korvaa vanhan, jo 50 vuotta käytössä olleen hiilivoimalaitoksen. Naantaliin rakennettavassa uudessa monipolttoainevoimalaitoksessa voidaan käyttää polttoaineina biopolttoaineita, kivihiiltä sekä hyvälaatuista kierrätysjätettä. Tavoitteena on suunni- ILMOITUSMYYNTI Paul Charpentier paul.charpentier@publico.com tella voimalaitos siten, että tuotannossa voidaan käyttää myös yksinomaan biopolttoaineita. Biopolttoaineena on tarkoitus käyttää pääosin paikallista metsähaketta, joka kerätään ja kuljetetaan noin 100–150 kilometrin säteeltä laitoksesta. Haketta suunnitellaan käytettävän aluksi noin TOIMITUKSEN KOORDINAATTORI 0,7 miljoonaa kiintokuutiometriä ja myöhemmin jopa 1,2 miljoonaa kiintokuutiometriä vuo- Liisa Hyvönen dessa. Helsingissä kaupunginvaltuusto päättää tänä vuonna, lisätäänkö Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksilla biopolttoaineen käyttöä 5–7 prosentista 40 prosenttiin. Jos tähän päädy- GRAPHIC DESIGN tään, tarvitaan voimalaitoksiin teknisiä muutoksia. Esimerkiksi jauhimia ja polttimia olisi uudistet- Riitta Yli-Öyrä tava ja voimalaitoksille olisi myös rakennettava suuremmat varastot ja kuljetinjärjestelmät uusiutuvalle energialle.  Helenin tavoitteena on nostaa uusiutuvien energianlähteiden osuus energiantuotannossa 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, joten biomassan osuutta olisi syytä kasvattaa tuntuvasti Hanasaaressa ja Salmisaaressa, jotta maaliin päästään. TOIMITTAJAT Sami J. Anteroinen Merja Kihl Ari Mononen Puupellettien poltto alkoi Salmisaaren voimalaitoksessa loppuvuonna 2014 ja Hanasaari tulee pian perässä vuoden 2015 aikana. Tähän valmistauduttiin varastointi- ja kuljetusjärjestelmien rakentamisella sekä pelletinpolttokokeilla. Kaavaillessaan mahdollisia kehityspolkuja vuoteen 2020 VTT on nostanut pelletit näkyvään rooliin. VTT:n mukaan pellettien käyttö voidaan aloittaa nopeastikin pienehköllä osuudella ilman merkittäviä investointeja. TILAAJAPALVELU puh. 03 4246 5309 tilaajapalvelu@ kustantajapalvelut.fi Muitakin keinoja piisaa. Esimerkiksi kaasutus- ja puulinjainvestointeja voidaan käynnistää portaittain uuden teknologian investointiavustuksilla. Samaten IE-direktiivin toteutusratkaisut voi- KANNEN KUVA vat vaikuttaa joidenkin bioenergian käyttövaihtoehtojen priorisointiin laitoksilla. Kuopion Energia Oy Linjaukset uuden tekniikan suhteen eivät voi olla kiveen kirjoitettuja, vaan niihin vaikuttaa muun muassa se, miten muut EU-jäsenvaltiot suunnittelevat vuoden 2020 vaihtoehtojaan ja mitä uusia velvoitteita jäsenvaltioille sälytetään. Viime vuonna 35 prosenttia energiasta oli kotimaista ja työllisti 30 000 henkilöä. Bioenergia ry:n mukaan sinivalkoisen energian osuus on mahdollista nostaa 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. PAINO PunaMusta Oy www.enertec.fi Aikakauslehtien Liiton jäsen PETRI CHARPENTIER, PÄÄTOIMITTAJA 2 enertec 2/ 2015