enertec 2/2015 - Page 37

erilaisia kuluvia rakenteita joudutaan vaihtamaan aika ajoin”, Kautto selittää. ”Kaikkiin vanhoihin järjestelmiin varaosia ei välttämättä enää valmisteta, joten sellainen on tarvittaessa teetettävä. Tilaamme silloin uuden varaosan yhteistyöverkostoomme kuuluvalta konepajalta.” Joihinkin huoltosopimuksiin on kirjattu, että kunnossapitoyhtiö vastaa myös voimalaitoksen varaosahankinnoista. ”Lämpövoimalaitoksissa työt ovat pitkälti putkisto- ja kattilahuoltoa, hitsausta, vuotojen korjauksia ja venttiilien huoltoa. Sähkö- ja automaatiopuolen työt käsittävät pääasiassa erilaisia vikojen korjauksia ja tarkastuksia” Jos laitosten järjestelmissä on osia, jotka ovat energiahuollon tai turvallisuuden kannalta kriittisiä, ne voivat olla kahdennettuja tai joskus jopa kolminkertaisesti varmennettuja. Myös kunnonvalvonta on varsin usein keskeinen osa voimalaitosten huoltotoimintaa. ”Seuraamalla laitosten kuntoa voimme varmistaa, että laitokset pysyvät toimintakykyisinä seuraavaan huoltoseisokkiin asti.” ”Käytämme laitosten kunnonvalvonnassa muun muassa lämpökamerakuvausta sekä värähtelymittausmenetelmiä, joko daan sekä säilytetään. Ohjelmistolla voidaan lisäksi asettaa halutut hälytysrajat ja muut trendiseurantaparametrit.” jatkuvatoimisina tai määräajoin.” ”Analysointiohjelmistoilla pystytään valvomaan vikaantu- ”Vaikkapa jotakin suuritehoista puhallinta voidaan nor- misen etenemistä, joten korjaavat toimenpiteet voidaan ajoit- maalisti seurata mittauksin muutaman kuukauden välein.” taa oikein ennen laitteiston vaurioitumista.” Värähtelymittauksia ja säännöllistä seurantaa Online-mittaus tutkii laitteita langattomasti Mittalaitteita ja palveluja toimittavan MLT Machine & Laser Ritvanen mainitsee, että myös radioaaltoihin perustuva online- Technology Oy:n toimitusjohtaja Teemu Ritvanen toteaa, että mittaus on yleistymässä laitosten kunnonseurannan työkaluna. värähtelymittauksia ja turbiiniakseleiden käynninaikaisen aseman valvontaa on sovellettu Suomessa jo kauan voimalaitos- ”Langattoman kunnonvalvonnan suosiota ja kiinnostusta kasvattavat laitteiden asennuksen helppous sekä hintataso. ten kunnonvalvonnassa. Laitteiden kantomatka on suotuisissa olo- ”Tyypillisesti kunnonvalvonnan värähtelymittauksilla valvotaan pyöriviä koneita – sellaisia kuin pumput, puhaltimet, sähkömoottorit, hammasvaihteet, turbiinit ja generaattorit. Värähtelymittaus on yksi tärkeä osa kunnonvalvonnan kokonaiskuvaa.” suhteissa satoja metrejä, jolloin kiinteitä ” kaapelointeja tarvitaan vain vähän jos Tyypillisesti kunnonvalvonnan lainkaan.” ”Toistaiseksi langattomien laitteiden värähtelymittauksilla ominaisuudet eivät aivan yllä vastaavien valvotaan pyöriviä koneita. kaapeloitavien laitteiden tasolle, mutta esimerkiksi kiinteällä nopeudella pyö- ”Ennestään olemassa olevia antu- rivää ja tasaisesti kuormitettua konetta reita voidaan nykypäivänä käyttää kytkemällä niihin nyky- voidaan mainiosti seurata langattomalla värähtelyjärjestel- aikainen mittalaite. Näin pystytään hyödyntämään uusia ja mällä”, Ritvanen suosittaa. kehittyneitä mittausominaisuuksia”, Ritvanen mainitsee. ”Säännöllistä kunnonvalvontaa, jonka mahdollistavat ainoastaan toistuvat mittaukset joko online- tai offline-muodossa, Euroopassa vapaa sallittu radiotaajuus tällaisille langattomille sovelluksille on 868 MHz. ”Langaton värähtelymittausjärjestelmä koostuu yleensä käytetään mielestämme vielä liian vähän energiateollisuu- värähtelytietoa lähettävästä anturiyksiköstä sekä signaalia vas- dessa.” taanottavasta siltayksiköstä. Anturiyksikkö voi olla joko verkko- Ritvasen mukaan kunnonvalvontaan yleisimmin tarvittavat laitteet ovat värähtelymittari, öljyn kuntoa valvova anturi – vaikkapa partikkelilaskuri – sekä lämpötilamittari. ”Värähtelymittaus perustuu erilaisiin antureihin, joista ylei- virtaan kytketty tai paristokäyttöinen.” ”Antureiden ja kaapeleiden valinnalla sekä ammattitaitoisella asennuksella voidaan vaikuttaa järjestelmän häiriöherkkyyteen. Korkealaatuiset komponentit sietävät elektronisia häi- sin on kiihtyvyysanturi. Tärkeä osa mittausjärjestelmää on riötekijöitä varsin hyvin, joten laitteet ovat luotettavia”, arvioi myös analysointiohjelmisto, jossa mitattua dataa analysoi- Ritvanen. 2 / 2015 enertec 35