enertec 2/2015 - Page 25

www.kaeser.com yksittäisistä kompressoreista kokonaisvaltaisiin järjestelmiin a KAESER Kompressorit Oy tobiomassoja. Voimalaitos kuluttaisi vuodessa noin 1 000 000 Pelletit tulevat tonnia haketta tai noin 600 000 tonnia pellettejä.  Toinen vaihtoehto lisätä uusiutuvaa on polttaa pellettejä Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksilla 40 % osuudella, mikä Vuosaari 2020? selvitysten mukaan on mahdollista. Pellettisiilot saapuivat kesä- Voimalaitos sijaitsisi lähellä Vuosaaren satamaa, joten sata- kuussa 2014 Salmisaaren voimalaitokselle, Suomen suurim- man logististen yhteyksien hyödyntäminen on mahdollista niin masta pellettitoimituksesta sovittiin Vapon kanssa marras- laiva-, rekka- kuin junakuljetuksilla. kuussa ja ensimmäiset pelletit poltettiin Salmisaaressa ennen Suunniteltu voimalaitos vastaisi kooltaan nykyistä Hanasaaren voimalaitosta, jonka se myös valmistuessaan korvaisi. joulua. Samaan aikaan Hanasaaren voimalaitoksessa testattiin Uuden voimalaitoksen kaukolämpöteho olisi noin 350 MW ja erilaisia pellettilaatuja. Jatkuvatoiminen pelletinpoltto Hana- sähköteho noin 200 MW. Vuosaaren ja Hanasaaren välille saaressa voi alkaa, kunhan pellettisiilot ja pelletinkuljetusjär- rakennettaisiin myös 12 kilometriä pitkä energiatunneli kauko- jestelmän saadaan rakennettua. lämmön siirtämiseksi koko kaupungin tarpeisiin. Voimalaitoksen, polttoainelogistiikan ja lämmönsiirtotunne- Nykyisellään biopolttoaineen käyttö Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksilla voi napata kapasiteetista 5–7 prosent- lin esisuunnitelma valmistui vuonna 2011 ja ympäristövaiku- tia. ”Vihreä tiikerinloikka” 40 prosenttiin vaatisi sitten jo isom- tusten arviointiselostus keväällä 2014. Jos voimalaitos pääte- pia teknisiä muutoksia: esimerkiksi jauhimia ja polttimia olisi tään rakentaa, se tulee käyttöön 2020-luvun alkupuolella. uudistettava ja voimalaitoksille myös rakennettava suuremmat Laitoksen suunnittelussa otetaan huomioon myös hiilidiok- varastot ja kuljetinjärjestelmät uusiutuvalle energialle.  sidin talteenotto ja varastointi. Hiilidioksidin talteenotto edel- Pirjo Jantunen kertoo, että Helen on saanut uusiutuvan lyttää talteenottoteknologian sekä kuljetus- ja varastointi-infra- energian lisäämiseen tähtäävästä kehitysohjelmastaan hyvää struktuurin kehittymistä. Helen on mukana mm. hiilidioksidin palautetta. Kansalaiset pitävät valittua vihreää linjaa hyvänä, talteenoton ja varastoinnin viisivuotisessa tutkimusohjelmassa, mutta toki soraääniäkin on kuulunut. jossa tutkitaan erityisesti yhteistuotantoon ja biopolttoaineisiin liittyviä kysymyksiä. ”Ihmisiä on huolestuttanut esimerkiksi se, että tuleeko pellettien takia kova rekkaralli. Nykyisellä korkeintaan seitsemän 2 / 2015 enertec 23