enertec 2/2015 - Page 20

sujen puhdistamiseen kuin alun perin oli arvioitu”, Patomeri seurannassa. Laitos rakennettiin Långmossenin alueelle Por- toteaa. voonväylän ja Kehä-III:n liittymän tuntumaan. ”Keskeiset keinot päästöjen vähentämiseksi Vantaalla Jätteenpolttoasetuskin edellyttää, että tällaisten poltto- ovat polttimiin tehtävät muutokset, NOx-poistoa SNCR-teknii- laitosten päästörajoja noudatetaan ja valvotaan. Jatkuvatoimi- kalla savukaasuista – sekä rikkidioksidin osalta rikinpoistolai- set savukaasuanalysaattorit antavat tietoa siitä, toimiiko laitos toksen pientä laajentamista ja siirtymistä vähärikkisempään sallittujen raja-arvojen mukaisesti. hiileen.” Näitä keinoja harkitaan esimerkiksi Martinlaakson voima- Långmossenin jätevoimalaitoksen mittausjärjestelmä on kahdennettu. Laitoksella on arinapolton savukaasuja varten laitokseen. Aiemmin Patomeren mukaan oli vaikuttanut siltä, kaksi savupiippua, joista kumpaankin on asennettu kaksi savu- että laitoksessa voitaisiin tarvita savukaasupesuriakin, mutta kaasujen mittauslaitteistoa. Jos päästörajat ovat ylittymässä, sellaista ei näillä näkymin kuitenkaan ole aihetta asentaa. polttoprosessia muutetaan tai se pysäytetään. ”Jo nyt Vantaan Energia käyttää suhteellisen vähärikkistä Savukaasumittausjärjestelmä toimii koko ajan. Mikäli savu- hiiltä. Pari vuotta sitten Martinlaakson voimalaitoksen rikin- piipun toiseen mittauslaitteistoon tulee jokin toimintahäiriö, poistolaitteisto oli jonkin aikaa poissa toiminnasta, mutta pitoisuusmittaukset voidaan tehdä varalaitteistolla. vähärikkisen hiilipolttoaineen avulla vältyttiin silloinkin päästörajojen ylityksiltä.” Jätevoimalaitoksen toisena varapolttoaineena on öljy. Sitä kuitenkin käytetään yleensä vain sellaisessa tapauksessa, että maakaasua ei ole käytettävissä. Yhdyskuntajätteen poltto sallituissa päästörajoissa Moniin lämpökeskuksiin tulossa poltinmuutoksia Vuonna 2014 käyttöön otetussa Vantaan Energian jätevoima- Myös Vantaan lämpökeskusten savukaasuja olisi direktiivin laitoksessa savukaasujen päästöt ovat olleet jo alusta pitäen mukaan saatava puhtaammiksi. Poltettavan yhdyskuntajätteen syöttösuppiloita Långmossenin jätevoimalaitoksella. Polttoaineen syötössä käytettävä kahmari näkyy kuvassa oikealla. KUVA: ARI MONONE