enertec 2/2015 - Page 19

Suomen johtava turvetuottaja VAPO tuottaa energiaturvetta vuodessa 15 noin TWh Turvekuorman hinta on noin 1 600€ nen on kaasuturbiineja. Laitosten on suunnitelmakauden ajan ”Vaikuttaa siltä, että pelkästään polttimien nykyaikaistamisella ei typen oksidien saada vähennettyä riittävästi, vaan noudatettava rikkidioksidin, typenoksidien ja hiukkasten päästöraja-arvoja, jotka perustuvat vuoden 2015 lisäksi tarvitaan jonkinlaista NOx-pois- lopussa voimassa olevan ympäristöluvan lupa- toa savukaasuista.” määräyksiin. Tyypillisesti savukaasujen haitta-aineita poistetaan savukaasupesureilla, joiden tyyppi valitaan polttoprosessin mukaan. Hiukkasia ja lentotuhkaa poistetaan sähkösuodattimilla. Pääkaupunkiseudulla muun muassa Van- ” Uusissa polttimissa Savukaasupesuria ei tarvita Vantaalla polttoaineen ja ilman Rikkipäästöjen osalta tilanne on Pato- vaiheistaminen hallitaan meren mukaan helpompi. ”Kun polttoaineena käytetään paremmin. taan Energia on liittynyt kansalliseen päästöjen- aiempaa vähärikkisempää hiiltä, savu- vähennyssuunnitelmaan. Yhtiön toiminnan mer- kaasunpuhdistukseen ei juuri tarvitse kittäviä ympäristövaikutuksia ovat olleet varsinkin Martinlaakson voimalaitoksen ja eri puolilla Vantaata sijaitsevien lämpö- tehdä muutoksia päästöjen vähentämiseksi.” Kun voimalaitospolttoaine on kuivaa – kuten hiili yleensä keskusten päästöt ilmaan, joskin ne ovat pitkällä aikavälillä on –, savukaasupesuri ei myöskään paranna laitoksen hyöty- vähentyneet. suhdetta yhtä paljon kuin esimerkiksi yhdyskuntajätettä poltta- ”Teollisuuden päästödirektiivin vaikutuksia Vantaan Energian voimalaitosten kannalta on selvitelty jo useita vuosia”, käyttöpäällikkö Kalle Patomeri kertoo. vissa laitoksissa. ”Kaiken kaikkiaan Vantaan Energian voimalaitoksiin joudutaan tekemään selvästi vähemmän investointeja savukaa- 2 / 2015 enertec 17