enertec 2/2015 - Page 18

Hakkilan Maarinkunnaksen lämpökeskuksen poltin uusitaan viimeistään lähivuosina. Laitoksessa käytetään öljyä varapolttoaineena. EU:N JÄSENMAISSA voimaan tulleen direktiivin 2010/75/ Suurille polttolaitoksille lisää siirtymäaikaa EU eli teollisuuspäästödirektiivin (IED = Industrial Emission Suomessa valtioneuvosto päätti vuoden 2012 lopulla suuria Directive) pyrkimyksenä on suojella ympäristöä ja ihmisten ter- polttolaitoksia koskevasta kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta, veyttä. Direktiivi säätelee voimalaitosten ja muiden teollisuus- joka koskee polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin laitosten ympäristövaikutuksia. (MW) polttolaitoksia ja ajanjaksoa 1.1.2016–30.6.2020. IED-direktiivi tiukentaa muun muassa rikkidioksidin ja typen oksidien päästöraja-arvoja suurten polttolaitosten savukaasuissa. Ylipäätään direktiivin avulla halutaan rajoittaa sellaisten Päätöksen mukaan laitokset velvoitetaan vähentämään polttolaitosten rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjä. Suunnitelmaan kuuluville laitoksille asetetaan vuosittaiset päästöjen enimmäismäärät, joiden on vähennyttävä lineaarisesti aineiden ja seosten pääsemistä ilmaan, joilla on osoitettu ole- vuodesta 2016 vuoteen 2019. Tällöin ympäristöinvestointeja van syöpää, geenimuutoksia tai steriliteettiä aiheuttavia omi- voidaan laitoksissa porrastaa 3– 4 vuoden ajalle. naisuuksia. 16 enertec 2/ 2015 Suunnitelma koskee 74:ää polttolaitosta, joista kymme-