enertec 2/2015 - Page 11

Tehokasta tekniikkaa uusiutuvan energian tuotantoon Kestävää sähkön- ja lämmöntuotantoa biomassalla ANDRITZin vihreät energiaratkaisut. Biomassapolttoaineilla saavutetaan sähköntuotannossa merkittäviä ympäristöetuja ja kustannussäästöjä. ANDRITZ toimittaa kokonaisratkaisuja, joihin sisältyy biomassan vastaanotto, polttoaineen syöttö, kattila tai kaasutin, tuhkankäsittely ja kaikki näihin liittyvät palvelut. ANDRITZin kuplivaan leijupetiin perustuvia kattiloita (BFB) ja kiertoleijukattiloita (CFB) on käytössä ympäri maailman. ANDRITZ on jo vuosikymmenten ajan ollut kaukolämpöyritysten johtava teknologia- ja palvelukumppani. Kysy meiltä kestävistä uusiutuvan energian ratkaisuista. www.andritz.com Kolme biopointtia taarinen yhteisymmärrys. Komitean mukaan on ensisijaista Komitea teki kolme bioenergia-alan kannalta merkittävää lin- vähentää tuontienergiaa. Raportin mukaan kotimainen turve jausta, jotka toteutuessaan vievät Suomea kohti biotaloutta. tuo Suomeen työpaikkoja ja sen merkitys metsäenergian seos- Ensinnäkin puolueet korostavat metsäenergian tärkeyttä ja polttoaineena tunnistetaan. Turpeen käyttö vahvistaa kauppatasetta, parantaa energiaomavaraisuutta ja sen erityisen ratkaisevaa asemaa Suomen energiakentässä. Metsäenergiaa tulisi hyödyntää jatkossa entistä enemmän, sillä sen käyttöä puoltavat mm. mittavat resurssit, kustannustehokkuus, kyky korvata fossiilisia polttoaineita sekä valtavat teknologiamahdollisuudet. ” Ymmärryksen lisääntyminen on johtanut Soutaa & huopaa Mutta vaikka tulevaisuuden tiekartasta vallit- toimenpiteisiin. Toiseksi komitea on tunnistanut uusiutu- energian huoltovarmuutta. seekin suhteellisen vankka konsensus, ei Bioenergia ry:ssä varsinaisesti riemuita viimeaikojen käänteistä. Ratkaisevaa lisäpainetta van energian mahdollisuudet liikenteessä. Tiekartta linjaa, että toi kotimaisten polttoaineiden yhteenlasketun käytön merkit- Suomen tulee tukea biopolttoaineiden kysynnän vahvistumista tävä lasku viime vuosina. Kysyntää ovat rasittaneet aiemmat kansallisilla ja EU-tason tavoitteilla ja velvoitteilla. Rapor- vero- ja tukipäätökset sekä turpeen luvituksen lupasuma. tin mukaan Suomen tavoitteiden kannalta on tarkoituksenmu- Suomessa koettiin täyskäännös metsähakkeen tuen ja tur- kaista korvata fossiilisia liikennepolttoaineita kehittyneillä bio- peen verotuksen osalta: aiemmin päätetyt metsähakkeen tuen pohjaisilla polttoaineilla. leikkaukset ja turpeen veron korotukset peruttiin ja turpeen Kolmanneksi turpeen käytöstä on saavutettu parlamen- vero päätettiin palauttaa aiempien vuosien alemmalle tasolle. 2 / 2015 enertec 9