enertec 2/2015 - Page 10

SUOMEN ON MAHDOLLISTA nostaa uusiutuvan energian Silmät ovat avautumassa osuutta kaikesta käytetystä energiasta – ja näin tulisi mene- Esa Lindholm katsoo, että tietoisuus näistä asioista on nou- tellä jo ihan energiaomavaraisuuteen liittyvistä syistä, ei pel- sussa – hänen mukaansa ymmärryksen lisääntyminen on joh- kästään ilmastonmuutoksen takia. Tällä hetkellä Suomi tuo yli tanut toimenpiteisiin jo Stubbin hallituksen aikana. kaksi kolmasosaa käyttämästään energiasta ulkomailta, muis- ”Uskon samansuuntaiseen kehitykseen myös eduskunta- tuttaa Bioenergia ry:n puheenjohtaja, Kuopion Energian toimi- vaalien jälkeen”, hän toteaa ja perustelee näkemystään mm. tusjohtaja Esa Lindholm. parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean työn tuloksilla. Bioenergia ry:n ”sotasuunnitelman” mukaan puun käyttöä tulisi voimakkaasti kasvattaa ja suunnata sen käyttö tuon- ”Toki merkittäviäkin painotuseroja tulevasta hallituspohjasta riippuen varmasti on.” tienergian korvaamiseen niin pienissä kuin suurissakin käyttö- Parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea (Peikko) jul- kohteissa. Lisäksi puu tulee mobilisoida valtavan työllisyyspo- kaisi juuri vuoteen 2050 saakka ulottuvan energiatiekartan, tentiaalin omaaviin uusiin teknologioihin kuten biohiileen, bio- jonka tarkoituksena on linjata, miten Suomi voisi saavuttaa kaasuun ja bionesteisiin. Turpeen saatavuus taas on yhdistyk- kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Työn on arvioitu tarjoavan sen mukaan varmistettava ja sen korvautuminen kivihiilellä väl- hyvän lähtökohdan selkeyttää energiakeskustelua. tettävä. Energiaomavaraisuuden merkitys talouden, työllisyyden On merkillepantavaa, että eripuraisina pidetyt eduskuntapuolueet ovat saavuttaneet yhteisymmärryksen monista ja kauppataseen kannalta ymmärretään Suomessa nyt entistä Suom [H0