enertec 2/2014 - Page 80

UUTIS VIRTAA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. POHJOISMAISESTA TASESELVITYKSESTÄ MUUTOKSIA JAKELUVERKOILLE POHJOISMAAT OTTAVAT käyttöön yhteisen taseselvityksen Paljon vai vähän muutoksia? vuoden 2015 lopulla. Hankkeesta vastaa yhteispohjoismai- Jakeluverkoilla tulee olemaan vaihtoehtoja siirtyä uuteen tase- nen taseselvitysyhtiö eSett Oy, joka toimii Suomessa Fingridin selvitykseen. Vähimmillään XML-muotoinen taseselvitystieto yhteydessä. muunnetaan nykyisestä taseselvitys- ja mittaustiedosta. Taseselvitys koskee sähkönmyyjiä, tasevastaavia ja jake- Tärkeintä on edelleen, että jakeluverkko huolehtii tuntimit- luverkkoja. Jakeluverkoilla on taseselvityksessä tärkeä rooli, tausten kehittämisestä ja mittaustiedon laadusta, koska sen koska niiden vastuulla on mitata eri myyjille asiakkaiden tunti- varaan kaikki muut tiedot perustuvat. Oikea-aikaisella mittaus- energiat ja laskea myyjien summaenergiat taseselvitykseen. puutteiden ja -virheiden korjaamisella ja arvioinnilla on ratkai- Uuden pohjoismaisen taseselvityksen myötä jakeluverkko- seva merkitys koko taseselvitys- ja myyntiprosessin kannalta. jen tehtävät lisääntyvät. Jakeluverkonhaltija toimittaa jatkossa Enease Oy:n Sanomapalvelu tarjoaa jakeluverkoille rat- kaikki taseselvityksen tarvitsemat mittaustiedot ja laskee toimi- kaisun pohjoismaiseen taseselvitykseen Sanomapalvelu vas- tusvelvollisen myyjän energian ja häviöenergian. taanottaa jakeluverkolta taseselvitystietoa nykyisessä EDI-muo- Uuden taseselvityksen tiedonvaihdossa tullaan käyttämään XML-sanomia nykyisten EDI-sanomien sijaan. Jakeluverkkojen dossa, muuntaa tiedon XML-muotoon ja lähettää edelleen pohjoismaiseen taseselvitysyksikköön. ja myyjien väliseen EDI-muotoiseen tiedonvaihtoon muutos ei vaikuta. Lisätietoja: www.enease.fi MONIPOLTTOAINEJÄRJESTELMÄT LISÄÄNTYVÄT VOIMALAITOKSISSA ERITYISESTI KIVIHIILEN lisääntynyt käyttö on saanut tajätettä eli pääasiassa kotitalouksista kertyvää sekajätettä. monen voimalaitoksen muuttamaan ja kehittämään järjestel- Se määrä korvaa 65 000 tonnia kivihiiltä tai 40 000 tonnia miään niin, että yhä useamman polttoaineen hyödyntäminen öljyä. kattilassa on mahdollista. Syitä on monta, esimerkiksi kustan- Uudempien polttoaineiden luettelo on pitkä. Esimerkiksi nussäästöt, kierrätys ja joustavuus. Kierrätyspolttoaineiden puupolttoaineisiin sisältyvät vaikkapa energiapaju, kantohake, käyttö onkin lisääntynyt yleisesti ja erityisesti uusien jätepoltto- kutterinlastu, pilke, puubriketti, puupelletti ja sahanpuru sekä laitosten ansiosta. Samaan aikaan monissa voimalaitoksissa selluntuotannon yhteydessä syntyvä ligniini. on tehty muutoksia entistä laajemman polttoainekirjon hyödyntämiseksi. Kun nyt poltetaan myös teollisuus- ja yhdyskuntajätteitä, Ammatti- ja tietotaitoa ”Kun voimalaitoksen polttouunissa ryhdytään käyttämään se on sekä voimalaitosten että koko yhteiskunnan kannalta uusia polttoaineita, niiden ominaisuudet on tietenkin tutkittava hyvin järkevää, sillä EU:n ja valtion tärkeänä päämääränä ja suunniteltava sen perusteella tarkoituksenmukainen järjes- on vähentää kaatopaikkajätteen määrää. Jätteenpolttolaitok- telmä. Muutokseen tarvitaan lisälaitteita ja samalla pitää ottaa set ovatkin tehokas tapa muuttaa jäte energiaksi. Esimerkiksi huomioon savukaasujen käsittelyssä tapahtuvat muutokset. Ne Westenergy Oy Ab:n jätteenpolttolaitos Mustasaaressa Vaa- kaikki vaativat insinööritoimistolta ja laitetoimittajalta ammatti- san lähellä käyttää vuodessa noin 150 000 tonnia yhdyskun- taitoa, tietoa ja kokemusta”, sanoo Panu Perasto, Kopar Oy:n tutkimus- ja kehitysjohtaja. Koparilta saa useimpiin kattiloiden syöttöjärjestelmien, tuhkankäsittelyn ja siirron sekä annostuksien muuttamiseen tarvittavia laitteita. Niitä ovat mm. erilaiset pneumaattiset ja mekaaniset kuljettimet, murskaimet, annostimet ja monet muut lisälaitteet. ”Koska jokainen laitos on erilainen, niin laitehankkijaltakin vaaditaan pitkäaikaista ja laajaa kokemusta erityyppisistä laitoksista. Kopar on toimittanut lukuisia syöttö- ja käsittelyjärjestelmiä mitä erilaisimmille polttoaineille”, Perasto mainitsee. Piirroskuvat esittävät nykyaikaisia laitoksia, joissa voidaan käyttää useita eri polttoaineita. 78 enertec 2/ 2014 Lisätietoja: www.kopar.fi