enertec 2/2014 - Page 75

Vacon toimittaa taajuusmuuttajia tehoalueella 0,2 kW–5,3 MW. Taajuusmuuttajilla varustettuja teollisia laitteita pystytään Internetin kautta ohjaamaan ja seuraamaan entistä älykkäämmin paikasta riippumatta. ENERGIATEHOKKUUTTA JA SÄÄDETTÄVYYTTÄ VACONIN TAAJUUSMUUTTAJILLA Taajuusmuuttajien avulla voidaan merkittävästi lisätä energiatehokkuutta ja parantaa säädettävyyttä. Myös mekaanisten ratkaisujen korvaaminen sähköisillä lisäävät taajuusmuuttajien tarvetta. TAAJUUSMUUTTAJALLA VOIDAAN ohjata portaattomasti simman ratkaisun. Energiansäästölaskurin avulla pystyy arvoi- sähkömoottorin pyörimisnopeutta, mikä mahdollistaa optimaa- maan, kuinka paljon moottori-taajuusmuuttaja-yhdistelmä voi lisen prosessinohjauksen ja sähkömoottorikäyttöjen energiata- säästää energiaa pumppu-, puhallin- tai kompressorisovelluk- loudellisuuden. sissa verrattuna perinteisiin menetelmiin, kuten mm. kuristussää- Taajuusmuuttajien tuomat energiansäästövaikutukset näky- töön ja pumppujen käynnistys/pysäytys-toimintoon. vät selvimmin pumppujen ja puhaltimien ohjauksessa. “Kun ”VACON Save -työkalun avulla voit esimerkiksi laskea, pumpun tai puhaltimen nopeutta vähennetään taajuusmuut- kuinka paljon energiaa säästyy kWh:na, jos laitteistosi pump- tajan avulla puoleen, energian kulutus ja laitteistoon kohdis- puihin ja puhaltimiin asennetaan monikäyttöinen, satoihin erilai- tuva rasitus vähenevät, pumpun käyttöikä kaksinkertaistuu ja siin sovelluksiin sopiva VACON® 100 -taajuusmuuttaja. Työkalu luotettavuus paranee. Kuljettimien osalta taajuusmuuttajien pystyy näyttämään säästöt eri valuutoissa ja myös arvioimaan, käyttö parantaa luotettavuutta, koska käynnistys on pehmeä missä ajassa VACON 100 -taajuusmuuttaja maksaa itsensä ja nopeutta voidaan säätää prosessin tarpeiden mukaan. Taa- takaisin sekä kuinka paljon vähemmän ratkaisu tuottaa hiilidiok- juusmuuttajalla ohjattu kuljetin myös käyttää energiaa tehok- sidipäästöjä maakohtaisesti,” Saarinen selvittää. kaammin, koska osittain kuormitettu tai tarpeettoman nopeasti Laskelmat perustuvat affiniteettilakeihin, laitteiden perus- liikkuva kuljetin tuhlaa energiaa ja kuluttaa koneistoa tur- toimintaan sekä hyötysuhteeseen ja sen muutoksiin. Mikäli haan”, kertoo Vaconin Suomen-toimintojen myyntijohtaja Jani tarkkoja syöttöarvoja ei ole käytettävissä, työkalussa on Fast Saarinen. Savings calculation -toiminto, jonka avulla on mahdollista tehdä Vacon on toimittanut Vantaan Energian jätevoimalaitokseen VACON® NXP- ja VACON® NXS -sarjojen taajuusmuuttajia ohjaamaan pumppuja, puhaltimia, kuljettimia ja ruuveja. yksinkertaistettu, mutta kuitenkin melko tarkka laskelma. VACON Save -energiansäästölaskurin voi ladata internetosoitteesta www.vacon.com > FI > Ladattavat > PC-työkalut. Toimitettujen VACON NXP- ja VACON NXS-taajuusmuuttajien tehoalue on 0,75 kW–1800 kW ja ne tarjoavat parhaan Ei korvaavaa teknologiaa wnäköpiirissä mahdollisen säädön erittäin vaihtelevissakin olosuhteissa. Lue Taajuusmuuttajalle ei ole olemassa eikä näköpiirissä ole kilpai- lisää Vantaan Energian jätevoimalaitosta koskevassa jutussa levaa tai korvaavaa teknistä ratkaisua. Vacon on maailman seit- s. 46. semänneksi suurin taajuusmuuttajien valmistaja ja suurin yksinomaan taajuusmuuttajiin keskittyvä yhtiö. Vacon toimittaa taa- Taloudellisin ratkaisu juusmuuttajia lähes kaikille teollisuudenaloille ja yhdyskuntatek- energiansäästölaskurin avulla niikan tarpeisiin. Tyypillisiä asiakastoimialoja ovat mm. koneen- Laitteiston käyttöiän aikana suurin osa laitteen kuluista muo- rakennus, vedenkäsittely, rakennustekniikka, laiva- ja meriteolli- dostuu energiakustannuksista. VACON Save on pumppu-, suus, uusiutuvan energian tuotanto ja kaivosteollisuus. ® puhallin- ja kompressorisovellusten säästölaskuri, jonka avulla asiakkaat voivat laskea itselleen sopivimman ja taloudelli- Lisätietoja: www.vacon.fi 2 / 2014 enertec 73