enertec 2/2014 - Page 71

VESITURBIININ KUNNONVALVONTAMENETELMIEN VERTAILU: ONLINE-VALVONTA PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ EDULLISIN Wemaint Oy:n opinnäytetyönä teettämän kunnonvalvontamenetelmien vertailun tulos oli kiinnostava. Se paljasti, että kiinteästi asennettava online-järjestelmä kääntyy yllättävän lyhyen ajan kuluttua edullisimmaksi tavaksi valvoa kohteen kuntoa. VESITURBIINIT OVAT usein teknisesti haastavia ja myös kal- tuvan reittimittauksen kokonaiskustannusten aikainen leikkaus- liita kunnonvalvonnan kohteita. Oman haasteensa tuovat mit- kohta, jonka jälkeen On-line ratkaisu kääntyy edullisemmaksi tauskohteiden vähäinen määrä, joka on pienemmillään kym- tavaksi valvoa kohteen kuntoa. menisen mittauspistettä turbiinia kohden. ”Kannattaa huomioida, että tämän työn mittauskohde Online-mittausjärjestelmät mielletään kalliiksi investoin- sijaitsi alle kahdensadan kilometrin etäisyydellä palveluntuot- niksi. Usein jää huomioimatta, että säännöllisissä reittimittauk- tajasta. Luonnollisesti kustannusten leikkauskohta on sitä aiem- sissa etäkulut, kuten matkakustannukset nostavat valvonnan pana, mitä kauempaa palvelutoimittaja käy reittimittaukset hintaa pitkällä aikavälillä. toteuttamassa”, Laaksonen toteaa. Työn tulokset ovat suoraan ”Nykyään laitevalmistajat tarjoavat jo kiinteästi asennettavia valvontasovelluksia pienempienkin kokonaisuuksien kun- sovellettavissa esimerkiksi lämpövoimalaitoksiin ja muihin, vähän mittauspisteitä sisältäviin kohteisiin. nonvalvontaan”, kertoo Wemaint Oy:n ennakkohuoltoinsinööri Tero Laaksonen. Niillä investointikustannukset ovat mal- Lisätietoja: Wemaint Oy, Ennakkohuoltoinsinööri tilliset ja online-valvonta tulee vaihtoehdoksi myös kohteille, Tero Laaksonen, tero.laaksonen@wemaint.fi, www.wemaint.fi joissa se ei aiemmin ole ollut kustannustehokasta. ”Kustannusvertailussa kävi selväksi, että tuotannon varVertailussa mittausmenetelmät ja kustannukset muuden kannalta tärkeä mittausten tiheys kasvattaa reit- Vertailussa tutkimuskohteena oli yksittäinen turbiini-generaat- timittauksen kustannuksia merkittävästi. Reittimittausta ei toriyhdistelmä, jossa mittauskohteena on kaksiportainen vaih- siten kanna ф