enertec 2/2014 - Page 67

UUDET SUUNNITTELUOHJELMISTOT HELPOTTAVAT VERKOSTOLASKENTAA Sähkönjakeluverkolta edellytetään toimintavarmuutta ja käyttöturvallisuutta. Näitä ominaisuuksia vaativat verkostojen haltijat, omistajat ja käyttäjät. Myös määräykset sekä standardit edellyttävät niitä. Esimerkiksi Elomatic Oy käyttää verkkojen suunnittelussa ja hallinnassa uutta ohjelmistoa, jolla pystytään hallitsemaan verkostolaskentatietoja ja dokumentoimaan verkkoja entistä tehokkaammin ja varmemmin. ELOMATIC OY on maailmanlaajuisesti toimiva konsultti- ja suunnittelutoimisto sekä projektitalo. ”Yhtiön toimintaan kuuluvat prosessi-, kone- ja laitos- sekä sähkö- ja automaatiosuunnittelut ja nykypäivänä myös erityyppiset projektien kokonaistoimitukset ja projektien hallinta”, tiivistää Elomaticin automaatio ja sähköistykset -osaston johtaja Jari Åberg. ”Merkittävä osa Elomaticin sähkö- ja automaatiosuunnitteluosaston työtä on myös verkostolaskenta erilaisine mitoitus- ja suojaustarpeineen. Siitä huolehtii verkostolaskennan tiimimme.” Åbergin mukaan yritykseen on viime vuosina hankittu lisäresursseja automaatiosuunnittelun lisäksi erityisesti sähköistyksien suunnitteluun ja verkostolaskentaan. Vuonna 2014 Elomatic tehosti sähköjakelun verkostolaskennan palveluaan hankkimalla uuden, entistä tehokkaamman NEPLAN-ohjelmiston. ”Toki Elomaticissa on tehty verkkolaskelmia jo yli 20 vuotta, mutta nyt hankimme siihen järeäm- kin puolella”, Pihlava mainitsee. Elomaticin asiakkaina onkin mät työkalut”, projektipäällikkö ja verkostolaskentatiimistä vas- usein teollisuuslaitoksia, joiden sähköverkkojen hallinta edellyt- taava Veikko Pihlava toteaa. tää laskentaohjelmistojen käyttämistä. Uusi ohjelmisto on moduulipohjainen. Sillä voidaan laskea ”Toisaalta Elomatic Oy:n Marine Business Unit on mukana esimerkiksi verkon mitoitusta ja tehonjaon hallintaa sekä laa- myös laivasähkö- ja offshore-projekteissa, joissa käytetään hie- tia oikosulkulaskelmia. Verkon käyttöönottovaiheessa voidaan man erilaisia standardeja kuin tavallisissa sähköverkoissa. lisäksi määritellä suojauksen selektiivisyyttä ja katkaisijoiden NEPLAN-ohjelmassa standardit voidaan valita ennen lasken- mitoitusarvoja. tatyön aloittamista, joten lopputuloksena saadaan oikeanlai- ”NEPLAN-ohjelmisto eroaa edukseen entisistä muun set dokumentit oikeilla arvoilla.” Vastaavasti ulkomaan projek- muassa siksi, että sen avulla voidaan laskea myös pienjän- teja varten ohjelmistosta voidaan valita käyttöön esimerkiksi nitepuolen 400 V:n lisäksi keski- ja suurjänniteverkkoja. Se Aasiassa tai Amerikassa sovellettavat standardit. soveltuu siis mainiosti jakeluverkkojen laskentaan ja verkonhallintaan niin yleisissä jakeluverkoissa kuin tehdasverkkojen- Lisätietoja: www.elomatic.com 2 / 2014 enertec 65