enertec 2/2014 - Page 62

Turvallisuustekniset asiantuntijapalvelut www.icoy.fi Vaarojen tunnistus sekä riskien arviointi ja hallinta Kattilalaitosten vaaranarvioinnit Turva-automaation eheystasomääritykset (SIL/TET) sekä automaation toiminnallisen turvallisuuden arviointi Työturvallisuusarvioinnit (TTT) Kemikaalialtistuksen arvioinnit Koneturvallisuusarvioinnit Melumittaukset ja meluntorjuntaohjelma Räjähdyssuojauksen suunnittelu ja räjähdyssuojausasiakirja (ATEX) Kylmälaitosten määräaikaistarkastusten korvaaminen painelaitteen seurannalla Turvallisuusselvitys, toimintaperiaateasiakirja sekä pelastussuunnitelma ja sisäinen pelastussuunnitelma Käyttöönotto- ja käytönvalvontapalvelut Kattilalaitokset Maakaasu ja nestekaasu Kemikaalivastaavan tehtävät Painelaitetarkastusten ja NDT- hankinnan koordinointi Paineilmajärjestelmien optimointi SÄÄSTÖÄ JOPA 40 % TEKSTI: KAESER KOMPRESSORIT Paineilmalaitteistojen keskimääräinen käyttöikä on noin 30 vuotta. Tänä aikana tekninen kehitys ei kuitenkaan polje paikallaan. 30 vuotta vanhan ja uuden aseman vertailu osoittaa, että modernisointi alentaa selvästi energia- ja huoltokustannuksia ja parantaa niin toimintavarmuutta kuin käyttömukavuuttakin. ERON SUURUUS käy ilmi, kun erään konerakennusteollisuu- Älä päästä lämpöä harakoille den alihankkijan vanhaa laitteistoa verrattiin yrityksen uuteen Tärkeä mutta usein aliarvioitu energiansäästötoimenpide on huippumoderniin paineilma-asemaan. lämmön talteenotto. Paineilmatuotannossa muodostunut lämpö Laitoksen keskimääräinen ilmankulutus vanhalla laitteistolla voidaan monin tavoin hyödyntää esimerkiksi lämmityksessä oli 8 m³/min maksimikulutuksen ollessa 21 m³/min. Kompres- tai työprosesseissa. Esimerkkitapauksessa säästö olisi noin sorien yhteenlaskettu käyttöteho oli 150 kW. 35 000 euroa vuodessa (laskentaperuste: lämmitysöljyn hinta 0,86 €/l). Ohjaa oikein Uusien kompressorien integroidut ohjaukset mahdollista- Liki 40 prosentin säästö vat käynnin optimoinnin. Aikoinaan asemalle valittiin kolme Kun kaikki yksittäiset säästöt laskettiin yhteen, oli vanhalla ja samankokoista laitteistoa. Tämän päivän lähestymistapa on uudella asemalla tuotetun paineilman välinen kustannusero tyystin toinen sisältäen mm. kompressorit yhdistävän pää- suorassa vertailussa noin 37 % vuodessa. Jos mukaan luetaan ohjausjärjestelmän. Sisäisten ja ylemmän tason ohjausjär- vielä lämmön talteenoton tuoma säästö, päästään jopa 85 jestelmien käyttö mahdollistaa kompressorien ohjauksen nk. prosentin säästöön vuodessa. Quadro- tai Dynamic-säädöllä. Hajauttamalla huippukuormi- Säästöt voivat monilla vanhoilla asemilla olla vieläkin suu- tus tai yhdistämällä perinteisiä ja nopeussäädettyjä kompres- remmat, sillä 30 vuotta sitten laitteistoja ei välttämättä suun- soreita paineilma voidaan tuottaa huomattavasti tehokkaam- niteltu optimaalisesti tai mahdollisimman energiatehokkaasti. min, sillä erikokoiset koneet käyvät ilmantarpeen mukaan Kokemusperäiset arvot osoittavat, että säästöt voivat olla jopa tehokkaimmalla ja samalla edullisimmalla kuormituksella. 40–50 % ilman lämmön talteenottoa. 60 enertec 2/ 2014