enertec 2/2014 - Page 42

Luotettava projektikumppani materiaalinkäsittelyssä Kuljetinjärjestelmiä voimalaitosten vastaanottoasemille Ratkaisuja polttoaineen seulontaan ja murskaukseen Kuljettimia polttoaineen syöttöön ja hiekan- tai tuhkankäsittelyyn Kuljetinlaitteita lentotuhkalle ja suodattimien pölylle Laitex Oy Yhteistyönkatu 13, 53300 Lappeenranta, p. 020 161 3300, fax 020 161 3350 www.laitex.fi Uudenlaiset akustot toimivat tehokkaasti Jo nyt Suomeen on toimitettu noin kolme miljoonaa älykästä sähkömittaria. Niistä saadaan ajantasaista tietoa Yksi vaihtoehto varastointiin ovat keskitetyt akustoratkaisut. energiankulutuksesta. Niillä voitaisiin varastoida vaikkapa aurinkoenergialla tuotettua sähköä myöhemmin käytettäväksi. ”Parhaassa tapauksessa automaatiolla saadaan tuotanto ja kulutus tasapainoon ilman, että sähkön kuluttajille aiheutuu minkäänlaista haittaa”, visioi Haapamäki. ”Samalla voidaan tasapainottaa jänni- ”Kuluttajien etäluettaviin ener- ” Verkkoon tarvitaan lisää älykkäitä komponentteja. giamittareihin tehty investointi on vahva perusta älykkäille sähköverkoille ja se parantaa pienjänniteverkon seurattavuutta merkittävästi. Verkon reaaliaikaista valvontaa varten kehitetty älykäs muuntamovalvonta- tevaihteluja, tuotannon muutoksia sekä ylituotannon aiheutta- ratkaisu puolestaan tekee jakeluverkon operoinnin entistä mia ali- tai ylijännitteitä verkossa. Akustoihin varastoitu ener- toimintavarmemmaksi ja edullisemmaksi myös muuttuvassa gia voidaan hyödyntää korkean kulutuksen aikana eikä käyt- ympäristössä”, mainitsee Haapamäki. töön tarvitse ottaa esimerkiksi fossiilisilla polttoaineilla toimivaa varavoimaa.” Haapamäen mukaan viime aikoina on kehitetty uuden- ”Älyverkkoihin liittyvät myös älykkäät markkinaratkaisut, joilla saadaan toimivia ja edullisia järjestelmiä sähkönkuluttajille. Automaation ja erilaisten sovellusratkaisu- laista akkuteknologiaa, jolla pyritään parantamaan verkko- jen avulla voidaan optimoida kulutusta, kustannuksia ja sähkön laatua. Uudenlaisia akkuja on mahdollista ladata ja leikata piikkejä sähkönkulutuksessa.” purkaa moninkertaisella teholla perinteisiin ratkaisuihin verrattuna. Älykäs verkko tarvitsee älykkäät komponentit Viisaampaa kulutusta ”Verkkoon tarvitaan lisää kommunikoivia ja ohjattavia Myös kuluttajan kannalta älykkäässä energianhallinnassa ja komponentteja. Nimenomaan ne tekevät verkosta älyk- -mittauksessa on selviä etuja. ”Älykkäillä, interaktiivisilla ja kään, ja niiden avulla energiayhtiöt ja kuluttajat voivat kommunikoivilla, ratkaisuilla voidaan ohjata kulutusta edulli- tehdä viisaita päätöksiä siitä, kuinka he kuormittavat verk- simpiin ajankohtiin.”, Haapamäki arvioi. koa ja ympäristöään”, Haapamäki tähdentää. 40 enertec 2/ 2014