enertec 2/2014 - Page 27

telmiksi”, Hillebrand selostaa. ”Sama kokonaisjärjestelmä pystyy hallitsemaan kerralla useita eri toimintoja. Tämä tuo selviä synergiaetuja energiayhtiöille ja teollisuusyrityksille.” Nykyaikaisia automaatiojärjestelmiä pystytään Hillebrandin mukaan käyttämään hyväksi myös sähköverkon vikojen havainnoinnissa ja paikantamisessa. Jos muuntamot ja katkaisijat varustetaan kaukokäyttölaitteistoilla, sähkölaitoksen käyttökeskus voi ohjata niitä etäyhteyden kautta. Silloin vikatilan- KUVA: BECKHOFF AUTOMATION ponentteina tai ne voidaan integroida laajoiksi ohjausjärjes- teessa ei tarvitse lähteä käymään kohteessa, vaan tilanne voidaan hoitaa käyttökeskuksesta katkaisimien etäohjauksella. ”Tämä parantaa samalla asennushenkilöstön ajankäyttöä ja työturvallisuutta”, Hillebrand arvioi. Myös puiden kaatuessa linjoille, käyttökeskus voi turvautua automaatioon liitettyihin maasulku- ja oikosulkuilmaisimiin. Sähköt saadaan tällöin nopeasti palautettua niihin osiin verkkoa, jotka eivät ole vioittuneet. Automaatiojärjestelmät soveltuvat esimerkiksi tuulivoimalaitosten ohjaukseen. maatiojärjestelmän muuntamoiden ohjaamiseen”, Hillebrand toteaa. Muuntajien automatisointi toteutetaan vuosina 2012– 2017. Toimitettavat automaatiolaitteistot liittyvät muun muassa jakelumuuntamoiden keskijänniteverkon kytkinlaitteiden etäoh- Muuntamon kuntoa mitataan jatkuvasti jaukseen, etähallintaan ja valvontaan. Kuormitus- ja laatutietoja automaattisesti mitattaessa käyttökes- ”Aluksi Kuopiossa selvitettiin, millaisia ominaisuuksia auto- kus pysyy selvillä verkkoon kytkettyjen muuntajien kunnosta ja maatiojärjestelmässä tarvitaan. Testausten jälkeen Kuopion kapasiteetin riittävyydestä. ”Sähkölaitos näkee, ovatko johdot Energia valitsi Beckhoff Automationin CX5000-sarjan laitteis- oikein mitoitettuja ja tarvitaanko verkon joissakin osissa kom- tot käytettäväksi verkon ala-asemien etähallinnassa.” pensointia. Jos mittaustiedot näyttävät, että muuntamo toimii Tietojärjestelmäpäällikkö Jani Miettinen Kuopion Ener- kapasiteettinsa äärirajoilla, verkkoon saadaan vaihdettua suurempi muuntaja jopa jo ennen kuin ylikuormitus ehtii aiheuttaa verkkovikoja”, Hillebrand toteaa. Sähkönjakeluautomaation järjestelmillä on mahdollista vähentää sähkövikojen kestoa ja parantaa verkon toimin- giasta pitää Beckhoffin CX5020:ä ” Tulevaisuuden älykkäisiin Smart Grid -verkkoihin suunnitellaan koko ajan uusia innovatiivisia yllättävän monipuolisena laitteena. ”Käyttöjärjestelmä mahdollistaa myös etädiagnostiikan ja mahdolliset ohjelmistopäivitykset”, Miettinen kehuu. Hillebrand muistuttaa, että tämän tyyppinen modulaarinen ja vapaasti komponentteja. laajennettava automaatiolaitteisto tavarmuutta. Yleisenä tavoitteena onkin, soveltuu kaikkiin muuntoasemalla tar- että yksittäisen sähköasiakkaan ei kaupunkialueilla tarvitsisi vittaviin ohjauksiin, mittauksiin ja valvontaan. Kuopion Ener- vuosittain kärsiä sähkökatkoista tuntia pidempään. Pitkät kat- gian sähkönjakelualueella laitteistoja asennetaan lähivuosina kot ovat asiakkaille hankalia ja lisäksi ne aiheuttavat sähköyh- yli sataan kohteeseen. tiöille korvausvelvoitteita. Beckhoffin komponentit ja perusohjelmistot valmistetaan ”Kun sama järjestelmä hoitaa koko automaation, välissä ei tarvitse käyttää mitään muuntimia, gateway-yksikköjä tai Saksan Verlissä. Asiakaskohtaiset sovellukset ohjelmoidaan ja sovittimia. Beckhoffin automaatiojärjestelmä tukee sekä sarja- konfiguroidaan Suomessa. ”Pidämme sähkölaitosautomaation liikennepohjaista IEC 608750-5-101 -tiedonsiirtoprotokollaa komponentteja varastossa Suomessa Hyvinkäällä. Näin ollen että Ethernet-pohjaista IEC 608750-5-104 -tiedonsiirtoproto- uusia komponentteja saadaan käyttöön nopeasti, jos vaik- kollaa. Uudempi IEC 61850 -protokolla on myös tuettu.” kapa salama on rikkonut laitteistoja jossakin”, Hillebrand mainitsee. Laitteistojen ohjelmoinnista, asennuksista ja huolloista ”Tarpeen mukaan laitteistoon voidaan lisätä energiamittaus-, erotinohjaus-, lämpötilamittaus- tai tilavalvontakortteja. Tarvittaessa hälytykset kulkevat valvomoon erillisiä tiedonsiirto- eri puolilla Suomea vastaavat yleensä Beckhoffin vakitui- reittejä pitkin, ja mukaan saadaan haluttaessa myös kamera- set sopimuskumppanit, muun muassa Seinäjoella toimiva kuvaa paikan päältä.” Energineering Oy. Hillebrandin mukaan järjestelmien kehitystyö jatkuu, ja muun muassa tulevaisuuden älykkäisiin Smart Grid -verkkoihin Kuopion Energialle uutta automaatiota Käytännössä muuntamoautomaatiota on jo asennettu muun muassa Kuopion seudulle. ”Kuopion Energia valitsi Beckhoffin toimittaman auto- suunnitellaan koko ajan uusia innovatiivisia komponentteja. ”Myös esimerkiksi pienehköillä, vaikkapa uusiutuvaa energiaa hyödyntävillä voimalaitoksilla olisi varmastikin käyttöä uusille automaatiojärjestelmille.” 2 / 2014 enertec 25