enertec 2/2014 - Page 10

” Energiatehokkuus on ennen kaikkea asennekysymys. lee ja lisää, että suunta kohti koko mantereen laajuista gridiä kanssa toimiminen on aivan eri maailmaa kuin uusien raken- on selvä. nusten energiatehokkuuskuviot. Mutta vaikka kyseessä olisi ”Iso asia tässä on se, että sähköä voidaan jakaa tehokkaasti siten, että se saadaan aina oikeisiin paikkoihin.” kuinka vanha ja raihnainen teollisuuskiinteistö, parantamisen varaa kyllä on ja keinoja kovienkin tulosten tekemiseen löytyy. ”Kaikki lähtee siitä, että mitataan mihin kaikkeen energiaa Pitääkö poliitikon päätös? oikein kuluu sen hetkisen tilanteen mukaan. Sen jälkeen ener- Smart grid -vallankumouksen tiellä Kuusela näkee poliittisen giankulutusta ryhdytään säätämään ja ohjaamaan parem- päätöksenteon ailahtelevuuden. Kysymyksessä olevat inves- maksi”, toteaa Kuusela ja lisää, että esimerkiksi moottorien toinnit ovat kuitenkin sen verran laajoja ja hintavia, että niitä energiankäyttöä optimoimalla voidaan saavuttaa kelpo sääs- ei hevin uskalleta tehdä, mikäli esimerkiksi hallituksen vaih- töt – tai vastaavasti laittamalla valaistusolosuhteet reilaan. dos vetää jo tehdyiltä periaatelinjauksilta maton alta. Kuuse- ”Joskus tulee käytyä kiinteistössä, jossa on lämmitys ja lan mukaan tämä on sikälikin ongelmallista, että ilmastonmuu- jäähdytys yhtä aikaa päällä, kun ei ole mietitty asioita ihan toksen vastainen taistelu ei voi olla lyhytnäköisten poliittisten loppuun asti”, Kuusela virnistää. Hänen mukaansa energia- intressien varassa. tehokkuus on ennen kaikkea asennekysymys: omia käyttötot- Toinen asia on sitten se, että visionäärien maalailevat PowerPointit ei aina osu yksiin sen todellisen ”tulevaisuu- tumuksia voi aina arvioida kriittisellä silmällä ja miettiä, mitä voisi tehdä paremmin. den älyasumisen” kanssa. Kuusela näkee, että nyt ollaan vaiheessa, jossa älysysteemeistä ei saada ulosmitattua läheskään Ei osaoptimointia kaikkia tehoja, koska kuluttajat eivät osaa niitä käyttää. Kaikessa toiminnassa Kuusela korostaa kokonaisvaltaisen rat- Toimitusjohtajan mielestä on mysteeri, miksi iPad-tyyppi- kaisun tärkeyttä: kiinteistön tarkoitus on palvella asiakkaan tar- siä, intuitiivisia ohjaussysteemejä ei ole vielä saatu kehitettyä, peita kustannustehokkaasti. Tällöin eri teknisten järjestelmien vaan kuluttajat ovat pakotettuja soittamaan huoltomiehen pai- hinta-laatusuhde, soveltuvuus sekä yhteensopivuus ovat ratkai- kalle ihan pientenkin juttujen kohdalla. ”Tällä puolella riittää sevan tärkeitä asioita. Amplit haluaakin tarjota asiakkailleen vielä paljon työtä”, Kuusela toteaa. ja sidosryhmilleen ensisijaisesti yhteistyökumppanuutta ja on halukas liittymään projektin ohjausryhmään mahdollisimman Mittaa, säädä, ohjaa varhaisessa vaiheessa. Teollisuuden ja liikerakennusten energiatehokkuudesta puhut- Tyypillinen Amplitin talotekniikkaprojekti rullaa siten, että taessa Kuusela muistuttaa, että olemassa olevien kiinteistöjen projektissa nimetään yksi kokonaisvastuuhenkilö sekä lisäksi 8 enertec 2/ 2014