enertec 1/2018 - Page 56

UUTIS  VIRTAA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. VTT, AALTO-YLIOPISTO JA HELSINGIN YLIOPISTO: SUOMI KESTÄVÄN AKKUTUOTANNON JA KIERTOTALOUDEN MALLIMAAKSI LIIKENTEEN SÄHKÖISTYMISEN akku- ja hybridisähkö- Laajamittainen suurten akustojen tuotanto sähköauto- ja autojen muodossa odotetaan lisäävän litium-akkujen kysyn- sähköverkkokäyttöihin ei ole mahdollista ilman kaivostoimin- tää voimakkaasti. Suomi on jo nyt Euroopan johtavia akkume- nan ja metallinjalostuksen laajennusta. Jotta suurten akkujär- tallien- ja kemikaalien toimittajia, joten suomalaisten toimijoi- jestelmien käyttö olisi kokonaistaloudellista ja ympäristöys- den (valtion ja kuntien virkamiehet, teollisuus, SITRA, ­Business tävällistä, pitää niihin soveltaa kiertotalouden periaatteita. Finland, tutkimuslaitokset ja yliopistot) tulisi olla aktiivisia Tämä edellyttää vastuullista kaivostoimintaa, ja mahdollisim- Euroopan komission käynnistämissä akkuteollisuuden kehittä- man ympäristömyönteisten prosessien käyttöä kemikaalien ja miseen tähtäävissä keskusteluissa, jotta teollisuuden tarvitse- akkujen valmistuksessa, kierrätettävyyden huomioimista akku- mien materiaalien jalostusarvosta jäisi mahdollisimman suuri jen rakennesuunnittelussa ja uusiokäyttömahdollisuuksien sel- osa Suomeen. vittämistä sekä tehokkaiden kierrätysprosessien kehittämistä. Euroopan komissio on huolissaan siitä, että litium-akku- Suomessa on jo nykyisellään merkittävä litiumakkumetallien ja jen tuotanto on keskittynyt Kiinaan, Koreaan ja Japaniin -kemikaalien tuotantokeskittymä, jonka tuotteiden jalostusar- sekä tämän keskittymisen riskeistä eurooppalaiselle auto- ja voa voidaan edelleen kasvattaa ja jonka pohjalle olisi mah- energia­teollisuudelle. Komissio onkin vastikään peräänkuu- dollista rakentaa ainutlaatuisia kierrätysprosesseja. Akkujen luttanut yhteistyötä laajamittaisen eurooppalaisen litiumakku- kiertotalous on yksi keskeisistä CloseLoop- projektin tutkimus- tuotannon käynnistämiseksi sisältäen koko arvoketjun raaka- aiheista. aineista kiertotalouteen. Lisäksi ruotsalainen Northvolt-yhtiö on ehdottanut pohjoismaista yhteistyötä Skellefteån alueelle suun- Toimenpide-ehdotukset nitellun suuren akkutehtaan raaka-ainehuollon turvaamiseksi. •  Laaditaan teollisuuden ja tutkimuslaitosten yhteistyönä Akkuteollisuuden kasvua rajoittavat osaltaan kriittisten kansallinen akku/energiavarastostrategia koko raaka-aineiden saatavuus ja niiden tuotannon ja jalostuksen arvo- ja liiketoimintaketjussa hallituksen teollisuus- ja Turun nopeas vientim tuotteil joustav toimitu keskittyminen harvojen toimijoiden käsiin. Etenkin koboltin tuo- energiapolitiikan tueksi. www. tannon keskittyminen Kongoon ja jalostuksen keskittyminen Kiinaan herättää huolta eurooppalaisten toimijoiden keskuu- dessa. Kasvanut kysyntä on nostanut etenkin litium ja koboltin maailmanmarkkinahintoja voimakkaasti. Suomen Akatemian Strategisen Tutkimuksen ­Neuvoston •  Strategiatyön vetovastuu voidaan antaa Aalto yliopistolle, VTT:lle, Clic Innovation Oy:lle ja/tai Business Finlandille. •  Nostetaan kiertotalousperiaatteet em. strategian keihäänkärjeksi. •  Aktivoidaan kansalliset toimijat (virkamiehet, rahoittamassa CloseLoop-hankkeessa tehdyssä tutkimuksessa teollisuus, tutkimuslaitokset ja yliopistot) osallistumaan on tarkasteltu akkuteollisuuden mahdollisuuksia Suomessa. EU:n akkuteknologian tavoitteiden asetteluun ja Aktiivisella teollisuuspolitiikalla ja alan toimijoiden tiiviillä yhteistyöllä voisi olla mahdollista houkutella akkuteollisuuden kehityshankkeisiin. •  Selvitetään alan osaamis- ja koulutustarpeet koko uusia investointeja Suomeen sekä tuottaa entistä korkeam- arvoketjussa kaivostoiminnasta sovelluksiin ja man jalostusarvon tuotteita kotimaisista raaka-aineista. Suuren kiertotalouteen. akkutehtaan investointi olisi miljardiluokkaa. Ympäristönäkö- kohtien huomioiminen ja kiertotalousperiaatteiden noudattami- nen arvoketjun kaikissa osissa voisivat toimia keihäänkärkinä suomalaisen osaamisen markkinoinnissa. Suomalaisissa metallurgisissa laitoksissa tuotetaan jo nyt •  Vahvistetaan kotimaisia ja alueellisia arvoketjuja ja etsitään strategisia kumppanuuksia kriittisiksi havaittuihin kohtiin sekä kotimaassa että kansainvälisesti. •  Tuetaan kotimaisten akkumetalli- ja akkukemikaalivalmistajien yhteistyöhankkeita, jotka nikkeliä, kobolttia ja kuparia. Itseasiassa Suomi on Euroopan tähtäävät metallituotteiden jalostusasteen nostoon, suurin litiumakkumetallien tuottaja, Nornickel Harjavalta tuot- esimerkiksi prekursorimateriaalien valmistamiseen tai taa vuodessa 50–60 000 tonnia nikkeliä ja Freeport Cobalt akkumetallien kierrätykseen. 11  000 tonnia kobolttia. Keliber Oy:n suunniteltu vuosituo- •  Edistetään loppukäyttömarkkinan kehittymistä tukemalla tanto on 1 700 tonnia Li (9000 t Li2CO3). Lisäksi Suomessa sähköiseen liikenteeseen ja älykkäisiin sähköverkkoihin on luonnongrafiittiesiintymiä. Suomalaiset metallinjalostajat liittyvää koetoimintaa ja tuotteiden käyttöönottoa jalostavat nykyään akkuteollisuudelle puolivalmisteita (akku­ vauhdittavia demonstraatiohankkeita. n kemikaaleja), jotka menevät kuitenkin suurelta osin Kauko- Itään jatkojalostettavaksi. 56 enertec   1 /  2018 Lisätietoja: www.vtt.fi, www.closeloop.fi