enertec 1/2018 - Page 46

UUTIS  VIRTAA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. LENTOROBOTIIKASTA TEHOKKUUTTA VOIMALAITOSTEN TARKASTUKSIIN VIIME VUOSINA DRONET ovat kehittyneet jopa nopeam- min kuin matkapuhelimet 90-luvulla. Robotiikkaa lisäämällä saadaan dronesta varsin tehokas visuaalisen tarkastuksen laite vaarallisiin ja vaikeapääsyisiin paikkoihin. MultiCopterService MCS Oy on lentorobotiikan edellä- kävijä, joka on tehnyt Suomessa voimalaitostarkastuksia jo kahden vuoden ajan. Lentorobotit ovat kehitetty yhteistyössä sveitsiläisen robottivalmistajan kanssa. Lentorobotissa potku- Lentorobotti säästää myös aikaa. Muutamassa tunnissa reita ja robottia suojaa hiilikuitutangosta valmistettu pallomai- robotti tarkastaa tulipesän suuttimet ja muut kriittiset osat. Kor- nen solurakenne. Robotti kestää kovia iskuja ja on tehty toimi- kearesoluutioisesta videomateriaalista ja lentodatasta voi- maan vaativissa olosuhteissa aina +50 celsiuksen lämpötilaan daan määrittää korjattavat kohteet ja rakentaa putkitelineet saakka. Robotti on varustettu FullHD-tason kameralla ja läm- vain tarvittaville osuuksille. Taloudelliset säästöt voivat nousta pökameralla. Robotti toimii luotettavasti metallisessa ympäris- hyvinkin merkittäviksi. Suunnittelemattomissa seisokeissa, tössä ja se mahtuu sisään 40 cm:n miehistöluukusta. joissa vikaa ei ole pystytty paikantamaan, lentorobotista on Voimalaitoksien tarkastuskohteita ovat tulipesät, syklonit, verraton apu. savupiiput, ilmakanavat, säiliöt sekä muut vaaralliset ja vai- Lisäksi MCS tekee UAV-ilmakuvauksina tilavuusmittauksia keapääsyiset kohteet. Tarkastuskopteri parantaa työturvalli- ja massalaskelmia sekä kaukolämpöverkkojen lämpökuvauk- suutta, sillä robotti voi tarkastaa esimerkiksi lipeäkattilan tuli- sia. n pesän puhtauden kivettymistä ennen ihmisen astumista tuli­ pesään. Lisätietoja: www.helikopteri-ilmakuvaus.fi SUMITOMO SHI FW:N KIERTOPETIKATTILAPROJEKTIT RUOTSIIN JA ENGLANTIIN ETENEVÄT AIKATAULUSSA TEKSTI:KALLE NUORTIMO/ SUMITOMO SHI FW KUVA: SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR AB SUMITOMO SHI FW toimittaa purkupuuta polttavan 150 MWth kiertopetikattilan Mälarenergi AB:lle Västeråsiin rakennettavaan sähköä ja kaukolämpöä tuottavaan voima- laitokseen. Toimitus korostaa monipuolista biomassan poltto- osaamista etenkin vaativilla biopolttoaineilla, kuten purkupuu ja sisältää voimakattilan suunnittelun, toimituksen ja käyttöön- oton. Uusi yksikkö No 7 rakennetaan olemassa olevan voi- mala-alueen viereen. Projektipäällikkö Paavo Sokura kertoo: Mälarenergi AB:n Uusi voimalaitosblokki 7 näkyy kuvassa vasemmalla. ”Mälarenergi Unit 7 -projekti on edennyt suunnitellun mukai- sesti hyvässä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Suunnittelu on tuoda laivoilla suoraan satamaan. Projektipäällikkö Matti Nik- aikataulussa ja projektitiimi on miehitetty kokeneilla insinöö- kilä kertoo: reillä. Asiakas on aloittanut työmaan maansiirtotyöt ja paalu- ”Elokuussa 2016 alkanut projekti on edennyt aikataulussa, tukset alkavat joulukuussa. Elokuun alussa 2018 on aikatau- tavaratoimitukset työmaalle alkoivat keväällä 2017 ja teräsra- lussa teräsrakenteen asennus.” kenteiden asennus kesällä 2017. Työmaalla valmistaudutaan Sumitomo SHI FW:n maailman suurimman, 299 sähkö- ensimmäisten paineosien nostoon vuoden 2017 lopussa, pai- megawatin, uuden, pelkästään biomassaa polttavan kierto- neosien vesipainekoe on aikataulutettu alkukesälle 2018. Suun- peti (CFB) -kattilan toimitus Teessideen, Koillis-Englannin ran- nittelu ja hankinnat etenevät aikataulun mukaisesti, paineosien nikolle, etenee aikataulussa. Tees-joen suun ja Pohjanmeren ja muiden kattilaosien toimitukset työmaalle jatkuvat.”   n yhtymäkohtaan vanhalle telakka- ja teollisuusalueelle rakennet- tavan voimalaitoksen pääkomponentit ja raaka-aine voidaan 46 enertec   1 /  2018 Lisätietoja: www.shi-fw.com