enertec 1/2018 - Page 24

Uuden öljysäiliön tapauksessa puhutaan sadan tuhannen euron suuruusluokan kokonaiskustannuksista, mutta uusilla ratkaisuilla voidaan myös säästää rahaa ja saada ympäristöystävällisempi lopputuote. Nyt voimaan tulleen uuden asetuksen 1065/2017 ja kumotun PIPO-asetuksen päästömääräykset voivat edelleen kiristyä laitoksien eliniän aikana. Uusien laitoksien osalta nämä seikat on hyvä huomioida jo hankintavaiheessa. ”Sama varautuminen on järkevää myös uusittaessa van- hoja laitoksia. Mikäli uusittavan laitoksen käyttöiäksi olete- taan yli 10 vuotta, ei välttämättä tämän hetken asetuksien täyt- tämisellä päästä mahdollisten uusien määräysten vaatimalle tasolle. Uusittaessa laitoksien polttoainevalikoimaa pitää toi- mijoiden ottaa huomioon myös muutkin asetukset kuin pelkkä PIPO tai MCP-direktiivi, varsinkin vaarallisten kemikaalien ” Vaihto nestekaasuun voi ahtailla tonteilla olla mahdotonta. käsittelyn ja varastoinnin lainsäädännön ja TUKESin ohjeistuk- set”, Kuiri sanoo. Esimerkiksi raskaan polttoöljyn vaihto nestekaasuun voi ahtailla tonteilla olla mahdotonta, koska vaadittavia suoja­ etäisyyksiä ei pystytä täyttämään. Lisäksi osa vanhoista lai- kun mukaan lasketaan säiliö, putkisto, maanrakennustyöt ja vanhan järjestelmän purut. ”Polttimien vaihdon osalta jokainen kohde on tapauskoh- toksista sijaitsee pohjavesialuilla, joiden osalta joudutaan tar- tainen. Helpoimmassa kohteessa päästään pelkällä suuttimien kastelemaan myös koko laitoksen sijoituspaikkaa. Myös mah- vaihdolla ja säädöllä, toisessa ääripäässä joudutaan teke- dollisten tulipalon sammutusvesien käsittely ja hallinta on huo­ mään koko polttimen vaihto sekä mahdolliset kattilan muutok- mioi­tava sekä uusissa että vanhoissa laitoksissa. set esimerkiksi vastaamaan uutta poltinta. Yleensä polttimen- vaihdon yhteydessä myös muut apujärjestelmät, kuten poltin- Ongelma vai mahdollisuus? ohjaukset, kattilasuojat ja vastaavat kaipaavat uusintaa, jol- Muutosten aiheuttamien kustannuksien osalta on Kuirin loin pelkän poltinuusinnan sijasta voi olla parempi puhua kat- mukaan hyvin vaikea määritellä selvää rajaa. Uuden öljy­ tilan tai laitoksen modernisaatiosta”, Kuiri toteaa. säiliön tapauksessa puhutaan kuitenkin vähintään sadan Asetuksen täyttäminen teettää työtä ja aiheuttaa kustannuk- tuhannen euron suuruusluokan kustannuksista. Paikan ja säiliö- sia, mutta uusilla ratkaisuilla voidaan myös säästää rahaa ja koon kasvaessa puhutaan helposti viisinkertaisesta summasta, saada ympäristöystävällisempi lopputuote. n 24 enertec   1 /  2018