enertec 1/2018 - Page 23

PIPO-ASETUS KORVATTIIN UUDELLA ASETUKSELLA TEKSTI: JARI PELTORANTA KUVAT: REJLERS FINLAND OY Valtioneuvoston niin sanottu PIPO-asetus polttoaineteholtaan 5–50 MW:n energiatuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista kiristyi vuodenvaihteessa koskemaan myös vanhoja tuotantolaitoksia. Samalla varsinainen PIPO-asetus korvattiin uudella asetuksella, jolla saatettiin Suomessa lainsäädäntöön keskisuuria polttolaitoksia koskeva MCP-direktiivi. LOKAKUUN 29. PÄIVÄNÄ 2013 julkaistu PIPO-asetus eli toöljyyn tai kevyeen poltto­öljyyn”, toteaa suunnittelupäällikkö asetus 750/2013 laajeni 1.1.2018 koskemaan täysimää- Jyri Kuiri R ­ ejlers Finland Oy:stä monen kokonaistoimituksen räisesti myös vanhoja energiantuotantoyksikköjä. Samalla kokemuksella. Rejlers on asiantuntijaorganisaatio, joka tar- PIPO-asetus kuitenkin kumottiin uudella 1065/2017 asetuk- joaa monipuolisia insinööripalveluja, kokonaistoimituksia ja sella, joka pääsääntöisesti noudattaa PIPO-asetuksen rajoja, digitaalisia ratkaisuja teollisuuden, energian, rakentamisen ja kuitenkin tarkentaen joidenkin laitosten päästörajoja ja toi- infran asiakaskunnille. saalta mahdollistaen vara- ja huippukuormalaitoksien osalta Laitoksesta riippuen muutos voi vaatia polttimien ja poltto- helpomman menettelyn. Uuden asetuksen osalta sitä sovelle- ainejärjestelmän uusinnan. Varsinkin vanhemmissa laitoksissa, taan uusiin laitoksiin 20.12.2018 alkaen ja vanhoihin laitok- jotka ovat toimineet raskaalla polttoöljyllä, polttoaineen vaihto siin pääsääntöisesti 1.1.2018 alkaen (korvaten PIPO-asetuk- kevyeen polttoöljyyn voi aiheuttaa putkistossa yllättäviä vuo- sen määräykset). toja. Asetusta sovelletaan kiinteää, nestemäistä tai kaasumaista Hiukkaspäästöjen osalta vanhoissa POR-laitoksissa ei polttoainetta käyttäviin energiatuotantoyksiköihin, joiden polt- Kuirin­ mukaan yleensä ole taloudellisesti järkevää investoida toaineteho on vähintään 5 MW mutta alle 50 MW. Samoin enää savukaasunpuhdistusjärjestelmään. asetusta sovelletaan 1–5 MW:n yksiköihin, jos yksikön yhteen- laskettu polttoaineteho on yli 5 MW.PCME. ”Vara- ja huippulaitoksien osalta kumotun PIPO:n tai ”Joissakin tapauksissa savukaasupesurin asentaminen voi olla perusteltua, mikäli laitos toimii peruskuormalaitoksena ja pesurilta saatavalle lämmölle on osoitettavissa käyttökohde uuden MCP-direktiivin asettamiin rajoihin pääsy on melko koko laitoksen ajoajalle. Nämä tapaukset ovat kuitenkin yksit- helppoa vaihtamalla raskas polttoöljy joko vähärikkiseen polt- täistapauksia ja tällöin on myös huolehdittava savukaasupesu- ” rin lauhdevesistä.” Uusittaessa Koko elinkaari huomioitava polttoaine­ huomioida koko laitoksen elinkaari ja ajateltu käyttö. Eli jos ”Päästöjen osalta vanhojen laitosten muutoksissa on tärkeää valikoimaa pitää ottaa nyt investoidaan uusiin pieniin laitoksiin, niin jo investointipää- huomioon muutakin kuin den päästä. Pienilläkin lämpölaitoksilla käyttöikä on helposti pelkkä PIPO-asetus. töstä tehdessä kannattaa varautua tilanteeseen 10–15 vuo- 20–30 vuotta, joten nyt rakennettavat laitokset voivat palvella vielä 2050-luvulla.” 1  /  2018  enertec 23