enertec 1/2018 - Page 20

Kuivamuuntaja sammuu itsekseen mahdollisen vian syntyessä ja on siten paloturvallisempi vaihtoehto kuin öljyeristeinen muuntaja. ” Harmoniset yliaallot synnyttävät lisähäviöitä muuntajalle. muuntajamitoitukseen ja niitä pyritään kompensoimaan pai- Ennakoiva kunnossapito kan päällä teollisuuslaitoksessa. ”Pienempien suurjännitemuuntajien toimitusaika on yleensä ”Tämä ei aina onnistu teollisuudessa, minkä vuoksi teolli- suusmuuntajat joutuvat isommille rasituksille, kuin sähkölaitos- muutamia kuukausia ja isoissa muuntajissa mennään jopa yli vuoden toimitusaikoihin”, Parkkonen kertoo. ten jakelumuuntajat. Siksi teollisuusmuuntajat tehdään olosuh- Pitkien toimitusaikojen vuoksi muuntajien ennakoiva kun- teiden mukaan riittävän isoille mitoituksille. Olosuhteet saatta- nossapito ja seuranta korostuvat. Mitä isommaksi muuntaja- vat aiheuttaa lämpörasitusta, ja harmoniset yliaallot synnyttä- koko kasvaa, sitä tärkeämpää on huolehtia muuntajan kun- vät lisähäviöitä muuntajalle. Nämä täytyy huomioida muun- nonvalvonnasta ja tarkastella muuntajan tilaa ennakoivasti, tajan tilausprosessissa, jotta laitokseen saadaan pitkäikäinen jotta ei satu yllättäviä häiriöitä. muuntaja”, Parkkonen sanoo. 20 enertec   1 /  2018 Valvontalaitteet voivat ottaa jatkuvasti näytteitä esimerkiksi