enertec 1/2018 - Page 18

SÄHKÖN SIIRTO voimalaitoksilta maan eri osiin valtakun- Sähköverkon kallein komponentti nan tasolla tapahtuu suurjännitteisessä Fingridin 110–400 ”On hyvä muistaa, että muuntaja on sähköverkon kallein yksit- kilovoltin kantaverkossa. Kantaverkkoon on liitetty suuret voi- täinen komponentti”, Parkkonen korostaa. malaitokset ja tehtaat sekä suurjännitteiset alueverkot, jotka Suomen muuntajamarkkinan voi jakaa kahteen osaan: siirtävät sähköä alueellisesti esimerkiksi tietyssä maakunnassa. energiayhtiöiden sähkönjakelubisnekseen ja toisaalta teollisuu- Jakeluverkot voivat käyttää kantaverkkoa suurjännitteisen jake- den sovelluksiin. luverkon kautta tai liittyä suoraan kantaverkkoon. Suurjännitteiset jakeluverkot toimivat 110 kV, jakeluver- kot 20, 10, 1 tai 0,4 kV jännitteellä. Pienimpiä, enintään 1  kV jännitteitä kutsutaan pienjännitteeksi, suurempia jännitteitä keskijännitteeksi (1–70 kV) tai suurjännitteeksi (110–400 kV). Erijännitteiset verkon voimajohdot yhtyvät verkon solmu- Energiayhtiöiden sähkönjakelubisnes jakeluverkon kautta kulutukseen ja pienemmille yrityksille on pitkälti standardoitu muuntajien suhteen. EU-direktiivit säätelevät alaa tarkasti. ”Yleisesti puhutaan niin sanotusta ECO-direktiivistä (No. 548/2014 from the commission for implementing the Ecodesign Guideline 2009/125/EG), jossa sähkölaitoksille kohdissa sähköasemilla. Asemilla voidaan muuntaa, jakaa ja tulevien muuntajien arvot on standardoitu ja niissä on mää- keskittää sähkön siirtoa. Jakelumuuntamot muuntavat sähkön ritelty häviöarvot hyvin tarkasti, koska muuntajista halutaan korkeat siirtojännitteet sähkön käyttäjille soveltuvaksi pienjän- mahdollisimman energiatehokkaita. Tällä pyritään paranta- nitteeksi. Teollisuuslaitoksilla on omat laitoksen prosessiin ja maan sähkönjakelun energiatehokkuutta EU:n alueella. Direk- laitekantaan sopivat muuntajansa. tiivi on astunut voimaan 7/2015 ja direktiivin seuraavassa vaiheessa vuonna 2021 muuntajiin kohdistuvia vaatimuksia ” Sarjakoko saattaa olla alle kaksi kappaletta. tullaan tiukentamaan.” ”EU-direktiivin standardihäviöarvot pätevät aina 3150  kVA:in saakka, eli tätä pienempien muuntajien osalta puhutaan pienestä kokoluokasta. Sitä suurempiin muuntajiin EU-direktiivi antaa [[[p\]\\Z]H0pY[H]ZKB[Z[Z\]ZY[ZY['B\[Y[X]]]\ۈ[\X[Z][Z[0p0 ZBH[X]] ]0]][Z]ݘ]][[Z\0[\\[KB\HZZ [X[\]Z]Y]ۈ[ܝ]H]\[KZ[0\][\]\]][Z][\]Y[ݙ[Z\H]][Z]p0Z[[\]\B\XHZH\[Z]Z\ڙ[[ܛZXK'U[\]\]][Z\H[\[H0YHY]\p0[Y[[[Z[HZ[[K]]HZ\[Z00Z[00 B0]Z[Z]K\[Y\ZHY[Y[[0\[p0[[\KBX]XHH[HZH\[]KZ]0]\[\Z[]][BZZ[Y[0]0[[[pHݘ]Z[0\\H[Z\] BZK'BKHZHZ][]][ZXB]\[[X\H[\H]]00\Z\ݙ[ZXK[[\[ZZHZ]][Z]]]Z[[ZH0[]][HHZ[]X[0\[[\]\\[X][]\[ BZXKY[Y[ۈ][][[[p\][Z\]ZۚZZH[KH]][ZHYX[ݚ]XHZۚ\\H0\[00 BX[\\]]PQ ZZ][]][Z][\]Y[]0훈0Y\H\Z[]ZK[ۛH NMK0pZۚZZHۈ[Z\[]\[[Y[[KB\[]ZX[]0[[H0Z[]][KBp0Z[YY[HZZ]\H]0[\]Y\K[[[X[ZZ]]Hܚ]Y\Hۈ]][Z[0p\ˈYKBZ][]][Z[Z[0p][Hۈ[\[\]\ˈ\H]0HH]][Z[\[]H]0Z[ZZ]]]'SXZ\[X[[Y\HZ][]][Z[][Y[KB\HH[[]]H]ZY[\HZ][]][Z[[[ܛXBۈ][Y[H\][H0Y\\Z\Y[]][ZX['K^^[KBZHZZ\ۙ[Y[Y[[0\˂'QY[Y[[ZZH][]\]Z\]]][Z]Z00[[X[Z]]0]][Z[]]H[[ZBH\H 8$L[K[\]Y\HHۈZY[\K'U[\]\\XZX[[]XHXH[Z[ۋ]0[ B\]Y[\Z\HۈZZ[Z\XH00횰X]]XH\BZK\H0]00XZ]\]]]ZY[H\\][BY\\Z\[ZH0p\X][H\[p\[0\\Y[0XZY[][KH[]0\[ۚ\XH[XX[ژKY[ܝ][K0[]][Z\Hۈ[X\H[ݘX\KۚH[X\[\XZX[[\HYYXx'K\ۙ[[˂[H]][ZH\]YH0[\\[X[HXZ\][Z]00H[\0\0훸'K\ۙ[[˂N[\X8"H H 8"L N[H]00[]00 ۚ\XZX[HZ]Z]KH[ B\\H[]0]0\[ۚ\XH[XX[ژKHZZ]]]