enertec 1/2016 - Page 57

Tuotannoltaan vaihtelevan tuulivoiman lisääntyminen Suomen sähköverkossa on synnyttänyt keskustelua siitä, voiko kasvava tuulivoimakapasiteetti aiheuttaa kylminä ajanjaksoina tilanteen, jossa sähköä ei riitä kaikille. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tilastojen mukaan tuulivoimaa on ollut hyvin käytettävissä sähkön kysyntäpiikkien aikana. Tuulisähköä tuotetaan eniten talvikuukausina, jolloin sähkönkysyntä on suurinta. VTT:N TUOTANTOTILASTOT (2014) kertovat, että tuulivoi- maamme energiaomavaraisuuteen, ja sitä kautta myös sähkö- man tuotanto vastaa osaltaan hyvin vaihtelevaan sähkönky- verkon huoltovarmuuteen. syntään, sillä talvikuukausina tuulisähköä tuotetaan kesäkuu- Voimaloiden kapasiteettivaikutus tulee todennäköisesti kausia enemmän. Viimeisen 10 vuoden seuranta osoittaa, että muuttumaan Suomessa tänne rakennettavien korkeampien ja tuulivoimaa on ollut saatavilla sähkön kysyntäpiikkien aikana paremmin tuottavien voimaloiden myötä. Jenni Latikka Ilma- keskimäärin 24 % Suomen tuulivoimakapasiteetista. Koko tieteenlaitokselta kertoo, että kasvavat voimalakorkeudet kas- vuotta tarkasteltaessa tuulivoiman kapasiteettikerroin on viime vattavat myös tuulivoimaloiden tuotantolukemia, sillä tuulisuus vuosien aikana ollut keskimäärin 28 %. lisääntyy ylöspäin mentäessä vauhdilla. ”Napakorkeuden Tuulivoimalle on ominaista, että tuotanto vaihtelee sään muuttuessa 100 metristä 150 metriin keskimääräinen tuulen mukaan, eikä voimaloiden oleteta tuottavan koko aikaa täy- nopeus helmikuussa lisääntyy 15 %. Tämä vastaa tuulivoima- dellä teholla. Kapasiteettikerroin ilmaisee, kuinka paljon voi- lan tuotannossa yli 40 % kasvua”, summaa Latikka. malaitos tuottaa vuositasolla sähköä suhteessa teoreetti- Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) on tuulivoima-alan seen maksimiin. Tuulipuistot tuottavat sähköä yli 90 % ajasta, edunvalvontajärjestö, joka kokoaa yhteen tuulivoima-alasta vaikka eivät tuotakaan koko aikaa täydellä teholla. kiinnostuneita yksityishenkilöitä, yrityksiä ja muita tahoja. Tällä hetkellä tuulivoima kattaa joitain prosentteja Suomen KUVA: SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY TUULIVOIMA TUOTTAA ENITEN TALVELLA Vuonna 1988 perustettu yhdistys jakaa tietoa, ja tukee tuu- sähkönkulutuksesta - puhutaan siis vielä pienestä kapasiteetti- livoima-alan kehitystä ja toimintaa Suomessa. STY:llä on yli vaikutuksesta koko markkinaan. Lisäksi Energiakolmion (nyk. 170 yritysjäsentä ja noin 200 henkilöjäsentä, joiden yhteinen Enegia Oy) tekemän selvityksen (2014) mukaan tuulivoimatuo- tahtotila on edistää tuulivoimarakentamista. Yritysjäsenet edus- tanto on ennustettavissa nykyisin jo erittäin tarkasti ja tuotan- tavat lukuisia eri toimialoja. n non yksittäisiin muutoksiin on helpompi varautua, kuin suurten voimalaitosten ennustamattomiin vikatilanteisiin. Korvaamalla Lisätietoja: www.tuulivoimayhdistys.fi tuontienergiaa kotimainen tuulivoima vaikuttaa positiivisesti 1 / 2016 enertec 1-2016.indd 55  enertec 55 15/01/16 15:59