enertec 1/2016 - Page 53

ETTEPLAN MUKANA AW-ENERGYN AALTOVOIMAN KAUPALLISTAMISHANKKEESSA AW-Energyn tehontuotantoyksiköstä tulee ensimmäinen kaupallinen aaltovoimaa tuottava tuote maailmassa. seemme”, kertoo toimitusjohtaja John Liljelund AW-Energystä. ”Aaltovoimassa olemme tekemisessä sellaisten voimien kanssa, joille ei löydy maailmassa mitään kokemusperäistä verrokkia. Sen tähden suuri osa suunnittelutyöstä perustuu erit- AW-ENERGY OY on valinnut Etteplanin pääsuunnittelu- täin vaativiin ja edistyksellisiin teknisiin laskentamalleihin. kumppanikseen hankkeeseen, jossa tuotteistetaan AW-Ener- Olemme erittäin ylpeitä saadessamme olla mukana tässä pio- gyn patentoiman WaveRoller-teknologian tehontuotantoyk- neerityössä”, kiittää Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki. sikkö (PTO). Etteplan vastaa tuotteen mekaniikkasuunnittelusta Etteplan tuottaa suunnittelupalveluita ja teknisen dokumen- ja teknisestä dokumentoinnista sekä koko kaupallistamishank- toinnin ratkaisuja maailman johtaville valmistavan teollisuu- keen projektihallinnasta. den yrityksille. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuottei- Tehontuotantoyksikkö on aaltovoimalaitoksen sydän, joka den ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elin- muuntaa aaltojen liikkeen sähköksi. Aaltoenergiaa tuotta- kaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tulok- van yksikön mekaaniset vaatimukset voimalle ja kestävyy- sia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen delle hakevat vertaistaan. Voimantuotantoyksikön tuottama tuotteissa. voima on verrattavissa siihen voimaan, joka syntyy, kun noin Vuonna 2014 Etteplanin liikevaihto oli 131,9 miljoonaa 400 000 kg punnusta heilutetaan metrin mittaisen varren euroa. Yhtiön palveluksessa on lähes 2 100 asiantuntijaa Suo- päässä. messa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Kiinassa. Etteplan on lis- ”Etteplanilla oli merkittävä rooli koekäyttö- ja tutkimuslai- tattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V. n toksemme suunnittelussa. Tiedämme, että saamme Etteplanilta parhaan suunnitteluosaamisen teknisesti vaativaan tuottee- Lisätietoja: www.etteplan.com AURINKOVOIMAN LÄPIMURTO LÄHENEE SUOMESSA   Pariisin ilmastosopimus edistää uusiutuvaa Suomella kirittävää energiatuotantoa Saksa johtaa suvereenisti aurinkovoimaloiden tuotantokapasi-  Oulun Energiassa ollaan vakuuttuneita siitä, että keskellä kaa- teettikisaa yli 38 gigawatilla, mutta uusia voimaloita rakenne- mosta eletään aurinkovoiman läpimurron hetkiä. Jos Suomi taan nyt eniten Kiinaan ja Japaniin. Pohjoismaissa on raken- kuroo välimatkaa muihin Pohjoismaihin kiinni, uusia aurinkovoi- nettu vain 1,9 prosenttia Saksan määrästä. Rakentamisvauh- maloita rakennetaan tulevina vuosina huomattavia määriä.  dissa Ruotsi on ottanut kiinni Tanskaa, jossa auringolla on jo Pariisissa viime lauantaina solmittu, historiallinen 195 maan allekirjoittama ilmastosopimus asettaa ilmaston lämpenemisen merkittävä osuus maan koko energiantuotannossa.  Vuonna 2014 verkkoon kytkettyjen aurinkovoimaloiden tavoitteeksi korkeintaan 1,5 astetta. Oulun Energian mukaan tuotantokapasiteetti oli Tanskassa 600 megawattia ja Pohjois- se on kova, mutta saavutettavissa oleva tavoite, joka edellyttää maisessa kisassa kakkossijaa pitävällä Ruotsilla 80 megawat- uusiutuvan energiatuotannon osuuden merkittävää kasvua.   tia. Suomessa saavutettiin tänä vuonna 9 megawatin raja, joten ”Yritysten ja kuluttajien kiinnostus aurinkovoimaa kohtaan on selvästi lisääntynyt. Asenneilmapiiri on muuttunut, ja aurinko- kirittävää riittää.  ”Oulun Energian markkinaosuus tänä vuonna rakenne- voima nähdään jo aidosti kannattavana investointina”, kertoo tuista, verkkoon liitetyistä aurinkovoimaloista on noin 20 pro- Oulun Energian myyntijohtaja Seppo Tuomi. senttia”, Seppo Tuomi toteaa. Yhtiö sai muun muassa valmiiksi Yksi merkittävä syy tähän on aurinkopaneelien hintojen raju elokuussa Suomen suurimman aurinkovoimalan sanomalehti halpeneminen viime vuosien aikana. Oulun Energiassa usko- Kalevan painotaloon Ouluun. Parhaillaan Oulun Energia raken- taan, että paneelien hinnoissa ei tapahdu niin merkittäviä muu- taa 130 kilowatin voimalaa Oulun kaupunginkirjastoon. toksia, että hankintaa kannattaisi enää halpenemisen pelossa siirtää.  ”Oma maahantuonti takaa edulliset hinnat. Olemme saa-  Merkittävää \