enertec 1/2016 - Page 41

Hintaan vaikuttavat myös sääntely ja säännöt, politiikkaepä- Päästöoikeuden hinta riippuu tilanteesta varmuus sekä monet muutkin tekijät, esimerkiksi finanssisuojaus. Suomen ja pohjoismaisen markkinan erityispiirteenä on Päästöoikeuden hinta määräytyy markkinoilla, joilla sekä kysyntä- että tarjontatekijät riippuvat poliittisista päätöksistä. Päästöoikeuden tarpeelle on vaikea määritellä vaihtoeh- vesivoiman huomattava rooli, joten sääolosuhteet ja etenkin sade- ja lumimäärä ovat merkittäviä tekijöitä. Markkinavakausvarantokin voi vähentää päästöoikeuk- toiskustannuksia, koska päästövähenemä perustuu poliittisesti päätettyihin tavoitteisiin ja EU-tukiin eikä kilpailtuihin markkinoihin. Esimerkiksi öljymarkkinoiden hinta-analyysejä voidaan tehdä helpommin. Kansainvälinen energiajärjestö IEA (International Energy Agency) julkisti vuonna 2007 raportin ’CO2 Allowance and Electricity Price Interaction’. Siinä listataan eri tekijöitä, jotka vaikuttavat päästöluvan hintaan. sien määrää ja siten nostaa päästöoikeuk- ” sien hintaa. Sähkön aluehinnan Selvää vaikutusta myös Suomessa Suomessa arvioidaan Päästöoikeuden hinta vaikuttaa sähkön tuk- lähestyvän kumarkkinahintaan muuttamalla fossiilisella polttoaineella tuotettavan sähkön tuotan- pohjoismaista yhteishintaa vuoden 2019 jälkeen. tokustannuksia, kun päästöoikeuksia ostetaan. Suomen tukkusähkön hinta määräytyy pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla, jotka Raportin mukaan keskeisiä tekijöitä olivat päästökaton sitovuus ja tiukkuus, kansainvälisten hyvitys- kuitenkin ovat yhä enenevässä määrin myös osa eurooppalai- ten käyttö, ilmasto-olosuhteet ja polttoaineiden suhteellinen sia sähkömarkkinoita. Tähän vaikuttaa siirtoyhteyksien riittä- hinta. Esimerkiksi kaasun hinnan nousu suhteessa hiilen hin- vyys. taan todennäköisesti lisää hiilen kysyntää ja samalla kysyntää päästöoikeuksille. Käytännössä päästöluvan hinnan välittymiseen tukkusähkömarkkinan hintaan vaikuttavat monet eri tekijät: kysyntätilanne KUVA: FORTUM Tuulivoiman käyttö jatkaa voimakasta kasvua vuosina 2015–2030. 1 / 2016 enertec 1-2016.indd 39  enertec 39 15/01/16 15:59