enertec 1/2016 - Page 18

" Havusellun kysynnän arvioidaan jatkuvan tulevaisuudessakin vakaana. ÄÄNEKOSKELLE NOUSEVA uusi sellua ja muita biotuot- Äänekosken biotuotetehtaan rakentamisvaihe alkoi touko- teita valmistava tehdas käyttää raaka-aineena lähes 6,8 mil- kuussa 2015 ja kestää noin kaksi vuotta, arviolta maaliskuu- joonaa kuutiota puuta vuosittain. Pyöreää kuitupuuta kuluu hun 2017 asti. Näillä näkymin tehdas käynnistyy loppuvuo- 5,45 miljoonaa kuutiota ja haketta 1,33 miljoonaa kuutiota. desta 2017. Kulutettavat raaka-ainemäärät nousevat selvästi, koska Tehtaan rakennusten yhteiseksi bruttoalaksi tulee 142 000 paikalla vielä toimiva sellutehdas käyttää vuosittain 2,37 mil- neliömetriä. Työmaalla valetaan betonia noin 100 000 kuu- joonaa puukuutiota. Metsä-Fibren mukaan Suomessa on mah- tiota. dollisuus hakata kestävästi 6 miljoonaa kiintokuutiota lisää kuitupuuta havusellun valmistusta varten. Metsä Fibre Oy on maailman johtavia havusellun tuottajia korkealaatuisen paperin, kartongin ja pehmopaperin valmistajille Euroopassa ja Kaukoidässä. Yhtiö on osa Metsä Group -konsernia. Rakentamisen pääsuunnittelijana toimi Uki Arkkitehdit Oy. Rakennesuunnittelusta vastasi Sweco Rakennetekniikka Oy ja maa- ja pohjarakennussuunnittelusta Geotek Oy. Uuden rekkasillan ja muut sillat suunnitteli Sito Oy. Työmaan henkilöstövahvuus on yhteensä yli 2000 henkilöä. Eniten työvoimaa tarvitaan syksyn 2016 ja kevään 2017 välisenä aikana. Valmistuttuaan tehdas luo 1500 uutta työ- Metsäteollisuushistorian paikkaa, eniten metsätalous- ja kuljetusaloille. suurin investointi Suomessa Laitetoimittajiksi Valmet ja Andritz Metsä-Fibre rakentaa uuden tehtaan, koska havusellun kysynnän arvioidaan jatkuvan tulevaisuudessakin vakaana. Biotuo- Laitehankinnoissa Metsä Group vastaa itse lämmönvaihtimista, tetehdashanke korvaa nykyisen sellutehtaan sekä mahdollistaa sähkömoottoreista, venttiileistä, pumpuista, laiteasennuksista, uusien biotuotteiden tuotannon alueella. putkistoista, putkisillasta, sähköasennuksista ja instrumentoin- ”Hankkeen tarkoituksena on vastata energia- ja materiaalitehokkuuden vaatimuksiin, uusiutuvan energian lisäystavoitteisiin ja vähentää hiilidioksidipäästöjä”, yhtiön toimittamassa laitoksen ympäristövaikutuksia arvioivassa YVA-selvityksessä luonnehditaan. Kyseessä on metsäteollisuushistorian suurin investointi Suomessa. Uuden laitoksen konseptisuunnittelu tehtiin vuonna 2013. Esisuunnittelu alkoi keväällä 2014. Käytöstä poistettu vanhempi sellutehdas, joka aloitti toimintansa 1961, purettiin syksyn 2014 ja kevään 2015 välisenä tiasennuksista. Päälaitetoimittajat Valmet ja Andritz vastaavat puolestaan pääprosessilaitteista, reaktoreista ja säiliöistä. Valmet toimittaa biotuotetehtaan soodakattilan, kuivauslinjan, meesauunin, kuoren kaasutuslaitteet ja automaatiojärjestelmät. Tämän toimituksen arvo on noin 125 – 150 miljoonaa euroa. Andritz Oy vastaa tehtaan kuitulinjan, puunkäsittelyn, haihduttamon ja kaustisointilaitoksen toimittamisesta. Lähes kaikki laitteet valmistetaan Suomessa. Andritzin ja Metsä Fibren sopimuksen arvo on yhteensä yli sata miljoonaa euroa. aikana kahdessa vaiheessa uuden tehtaan tieltä. Nyt käytössä Caverion Oyj toimittaa biotuotetehtaalle viisi massatornia. oleva sellutehdas – jonka tontille kaavaillaan uusien biotuottei- Materiaalin varastointiin käytettävät massatornit tulevat osaksi den tuotantoa – puretaan uuden sellutehtaan valmistuttua. tehtaan kuitulinjaa kuivauskoneen ja massalinjan väliin. Tor- 16 enertec  1/ 2016 enertec 1-2016.indd 16 15/01/16 15:58