enertec 1/2015 - Page 57

hanke kuin edeltäjänsä. Iijoen tekojärvihankkeessa on tär- Kollajan tekojärven rakentamisella olisi selvitysten mukaan keinä lähtökohtina otettu huomioon luontoarvot, kalojen elin- merkittävä aluetaloudellinen vaikutus Pohjois-Pohjanmaan olosuhteiden ja joen monien käyttötapojen säilyminen. Joki maakuntaan ja sen sijaintipaikkakunnalle Pudasjärvelle. Se säilyy virtaavana jokena ja kosket koskina, eikä vaelluskalo- myös vähentäisi tulvien haittavaikutuksia alueella. jen palauttaminen esty. Kollaja-hankkeen aiempiin suunnitelmiin on tehty muutok- Voiko Suomessa rakentaa lisää sia, joilla varmistetaan tärkeiden Natura-kohteiden säilyminen vesisäätövoimaa? ja hankkeen istuminen ympäristöön. Oppia on haettu myös Pohjolan Voima keskustelee hankkeesta paikallisesti, alueelli- kansainvälisistä nykyaikaisen vesirakentamisen parhaista käy- sesti ja valtakunnallisesti sidosryhmiensä kanssa. Paikallisille tännöistä. Veden virtauksia säädellään siten, että ne noudat- asukkaille on järjestetty tilaisuuksia, joissa heillä on ollut mah- tavat luonnonmukaista vaihtelua. Teknisiä suunnitelmia tarken- dollisuus kysyä ja tuoda esille mielipiteitään hankkeesta. Kol- netaan jatkossakin lisätutkimuksista ja asukkaiden kanssa käy- laja-hanke on noussut myös yhteiskunnalliseen keskusteluun, dystä vuoropuhelusta saatujen tietojen perusteella. ja poliittiset päättäjät ovat osoittaneet kiinnostusta hanketta Hankkeen vaikutuksia virtakaloihin tarkennetaan vielä lisä- kohtaan. Yhteiskunnallinen keskustelu on keskiössä, kun hank- mallinnuksilla. Pohjolan Voima on sitoutunut suunnittelemaan keen jatkoa arvioidaan. Kollajan tekojärven ja voimalaitok- hanketta siten, että se ei vaaranna vaelluskalojen palautta- sen rakentaminen edellyttäisi koskiensuojelulain päivittämistä. mishankkeita Iijoella. Veden pinnan korkeuksien vaihtelua täs- Tämän jälkeen hanke tarvitsisi vesilain mukaiset luvat. mennetään edelleen tarkemmilla mallinnuksilla. Myös vaikutuksia poroihin ja niiden laiduntamisalueisiin on sovittu tutkitta- Lisätietoja: www.pohjolanvoima.fi vaksi yhdessä paikallisen paliskunnan kanssa. www.kollaja.fi 1 / 2015 enertec 55