enertec 1/2015 - Page 43

Beckhoff Automation Oy lyhyesti Ratkaisuja moneen lähtöön Beckhoff toimittaa avoimia automaatiojärjestelmiä, jotka Beckhoff toimittaa avoimia automaatiojärjestelmiä, muun pohjautuvat PC-pohjaiseen ohjaustekniikkaan. Tuotevalikoi- muassa I/O- ja kenttäväyläkomponentteja, liikkeenohjaustuot- maan kuuluvat muun muassa kenttäväyläkomponentit, liik- teita, ohjauspaneeleita, teollisuus-PC-laitteita sekä automaati- keenohjaustuotteet, teollisuus-PC:t ja ohjauspaneelit sekä osovelluksien ohjelmistoja ja kommunikaatiokirjastoja. Järjes- automaatiosovelluksien ohjelmistot. Eri ryhmien tuotteita voi- telmät perustuvat PC-pohjaiseen ohjaustekniikkaan. PC-poh- daan käyttää erillisinä komponentteina, tai ne voidaan integ- jaisuus mahdollistaa helpon liitettävyyden ylempiin järjestel- roida täydellisiksi ohjausjärjestelmiksi. Beckhoffin tuotteita ja miin sekä m