enertec 1/2015 - Page 4

TOIMITUKSELTA 1/2015 TOIMITUSVARMUUS. NYT Syyskuussa 2013 voimaan tullut uusi sähkömarkkinalaki muuttaa sähköbisnestä. Sähköverkkoyhtiöille lakiuudistus merkitsee runsaasti uusia tehtäviä ja velvoitteita. Energiateollisuus ry:n mukaan merkittävin yksittäinen asia on sähkönjakelun toimitusvarmuudelle asetetut tavoitteet. Uusi laki linjaa, että jakeluverkko on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, että JULKAISIJA PubliCo Oy Pälkäneentie 19 A 00510 Helsinki puh. 020 162 2200 info@publico.com www.publico.com verkon vikaantuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuttaisi asemakaava-alueella asiakkaalle yli kuutta tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä eikä muulla alueella yli 36 tuntia kestävää keskeytystä. Lisäksi laki täsmentää myös kantaverkolle ja suurjännitteisille jakeluverkoille asetettuja toimintavarmuusvaatimuksia – ja sähköverkonhaltijoille asetetaan yleinen varau- PÄÄTOIMITTAJA Jussi Sinkko tumisvelvoite normaaliolojen häiriötilanteiden sekä poikkeusolojen varalle. Sähköverkkoyhtiöille vilautetaan myös raippaa: asiakkaille sähkökatkoista maksettavia vakiokorvauksia korotetaan, joten sähkön tulee virrata tai se tuntuu yhtiöiden taseissa kipeästi. TUOTEPÄÄLLIKKÖ Vesa Laurila Kaikki laissa säädetyt uudistukset tulee tavoitteen mukaan saavuttaa vuoden 2028 loppuun mennessä. Alalla arvioidaan yleisesti, että kokonaisuudessaan uudistukset merkitsevät huomattavia investointeja ja muutoksia, etenkin sähköverkon kohdalla. Energiateollisuus ry:n selvityksen mukaan Suomen jakeluverkkoihin investoidaan seuraavan viiden vuoden aikana neljä miljardia ILMOITUSMYYNTI Paul Charpentier paul.charpentier@publico.com euroa, joten vuositasolla jakeluverkkoinvestoinnit ovat 800 miljoonan euron luokkaa. Investointien painopiste on ilmajohtoverkon korvaamisella maakaapeliverkolla. Ilmajohtoverkot eivät sinänsä maisemista häviä vielä vuosikymmeniin – ja uusiakin rakennetaan. Myös esimerkiksi Fingridissä on arvioitu, että laki tuo tullessaan ison nipun toteutettavia TOIMITUKSEN KOORDINAATTORI Liisa Hyvönen toimenpiteitä. Pelisäännöt ovat muuttuneet jo ihan määritelmätasolla: aiemman määritelmän mukaan kantaverkko on ollut nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin yhteyksistä koostuva valtakunnallinen, yhtenäinen ja silmukoitu verkko, jossa sähköasemien välillä on vaihto- GRAPHIC DESIGN ehtoisia siirtoreittejä vikaantumisten varalle. Uuden lain mukaan myös säteittäinen yksittäinen Riitta Yli-Öyrä johto kuuluu kantaverkkoon, jos sen jännite on riittävän korkea ja jos se syöttää jakeluverkossa olevaa suurta kulutuskeskittymää.   Uuden kantaverkkomääritelmän mukaan Fingridin vastuulla on rakentaa myös yksittäisiä suurjännitejohtoja esimerkiksi suurissa kaupungeissa jo olevien siirtoverkkojen sisään. Esimerkiksi Helsinkiin on suunniteltu 400 kilovoltin syöttöjohtoa, joka toteutettaisiin maakaapelina.  TOIMITTAJAT Sami J. Anteroinen Merja Kihl Ari Mononen  Lakimuutos muuttaa myös vastuunjakokysymyksiä. Kantaverkkoon kuuluvat yhteydet tulee normaalisäännön mukaan varmentaa, mikäli vian seuraukset eivät jää paikallisiksi. Tämä ei onnistu yhden syöttöjohdon avulla, vaan vaatii tämänkin liittymän varmentamista.   Nyt lakiin kirjatut määritelmät aiheuttavat Fingridillä toimintojen uudelleen arviointia ja varmistuksia, kun kaikki operaatiot on saatettava vastaamaan lain määritelmiä. Toiminnan laajennukset yhtiö aikoo kattaa kantaverkkotariffimaksuilla. TILAAJAPALVELU puh. 03 4246 5309 tilaajapalvelu@ kustantajapalvelut.fi Lainmuutos koskettaa myös verkonrakentajia. Muutoksella on myös merkittävä vaikutus alan työllisyyteen, joskin painopiste siirtyy perinteisestä verkonrakentamisesta maanrakennukseen. KANNEN KUVA Pahimmillaan rakennusbuumi voi johtaa hintojen nousuun niin materiaalin kuin työvoimankin GSS LUCKY-DESIGN / Esa Ahdevaara osalta, mutta ainakin Energiateollisuus ry uskoo, että markkinat pitävät muutokset maltillisina. Sähkömarkkinalain lisäksi alaa puhuttaa verkkoyhtiöiden muuttuva rooli sähkömarkkinaosapuolena. Valmisteilla oleva energiatehokkuuslainsäädä