enertec 1/2015 - Page 34

PAINEILMATARPEEN KARTOITUS PALJASTAA POTENTIAALISET SÄÄSTÖKOHTEET KUSTANNUKSET JA PÄÄSTÖT PIENEMMIKSI TEKSTI JA KUVA: KAESER KOMPRESSORIT OY Nopeasti kohoava sähkön hinta ja kiihtyvä ilmastonmuutos vaativat tehokkaita vastatoimenpiteitä. Tällä hetkellä yksi harvoja varteenotettavia ratkaisuja näihin ongelmiin on energiatehokkuuden parantaminen. Myös paineilmatekniikka tarjoaa tähän monia erinomaisia mahdollisuuksia. Paineilmatarpeen kartoituksella voidaan edullisesti selvittää, kuinka suuri säästöpotentiaali yrityksen paineilmajärjestelmässä piilee. PAINEILMATUOTANNON SUURIMMAT kustannukset tuskaavion. Kaaviosta ovat tunnistettavissa kulutuksen vaih- aiheutuvat energiankulutuksesta. Jokaisen järjestelmäoptimoin- telut, kompressorien suoritusominaisuudet kevennetyllä nin tulee kuitenkin perustua paineilmajärjestelmän analyysiin. käynnillä, kompressorien käynti- ja valmiusajat sekä jokai- Tämä voidaan suhteellisen vaivatta suorittaa tietokonepohjais- sen yksittäisen kompressorin teho eri paineilman kulutus- ten analyysityökalujen avulla. alueilla. Paineilman kulutuksen kartoitus Ratkaisuvaihtoehdot ADA-mittauksessa (Air Demand Analysis) paineilma-aseman Saatujen tietojen pohjalta ohjelmisto laskee analysoidun käynti analysoidaan tietojenkeruulaitteen avulla ilman, että paineilma-aseman energiantarpeen ja antaa vertailukoh- varsinaiseen paineilmaverkostoon tarvitsee kajota. Tuotannon daksi optimoidun paineilma-aseman. eri osa-alueiden ilmankulutus voidaan myös mitata virtausmit- Ohjelmisto myös pystyy simuloimaan erilaisia järjestel- tauksen avulla. Näin voidaan selvittää sekä yksittäisten kom- mävaihtoehtoja. Eri vaihtoehtojen vertailu ja takaisinmak- pressorien taloudellisuus että koko järjestelmän heikot kohdat. suajan laskenta luovat pohjan, jonka avulla paineilma-aseman modernisointia voidaan ryhtyä suunnittelemaan: riit- Tietojen ana