enertec 1/2014 - Page 58

AJANKOHTAISTA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. GHG-Control antaa enemmän aikaa tuottavaan työhön GM35Kaasuanalysaattori CO2/N2Opitoisuus KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT TULEE MÄÄRITTÄÄ Kasvihuonekaasupäästöjä koskeva direktiivi 2003/87/EY ja päästöjen tarkkailua koskeva komission asetus (EU) 601/2012 vaikuttavat kaikkiin fossiilisia polttoaineita käyttäviin teollisuuksiin. Päästöoikeudet ja päästökauppa edellyttävät suurta tarkkuutta päästöjen määritykseen erityisesti suurilta ja keskisuurilta fossiilista CO2:sta päästäviltä laitoksilta. Asetus mahdollistaa päästöjen tarkkailumenettelyksi laskentaan ja mittaukseen perustuvat menetelmät. Jokainen niistä aiheuttaa vaivaa ja kuluja käyttäjälleen. Tilavuusvirta MITTAUSTEKNIIKKA ON OLEMASSA GHG-Control on mittausjärjestelmä (ks. kuva), joka koostuu savukaasuanalysaattorista (GM35 CO2) ja virtausmittarista (Flowsic 100). Samaan analysaattoriin voidaan lisätä myös CO- tai N2Omittaus. Molemmat laitteet tuottavat mittausarvonsa ns. tositilassa, jolloin niiden mittasignaalit voidaan kertoa keskenään ja tuloksena saadaan reaaliaikainen tieto CO2-päästöstä yksikössä kg CO2/s. Tuotevalikoimasta löytyy soveltuvat laitteet kaikenkokoisille savupiipuille, raja tulee vastaan halkaisijaltaan yli kymmenen metrin kanavilla. Laitteet on varustettu sisäänrakennetulla laadunvarmistus- FLOWSIC100 järjestelmällä, jonka ansiosta laitteet ovat tarkkoja eikä omistajalta edellytetä mitään toimenpiteitä laadunvarmistuksen suhteen. Rakenteensa vuoksi savukaasuanalysaattori ei ole suorassa kosketuksessa savukaasujen kanssa, minkä ansiosta se pysyy puh- Mittausanturit savupiipussa  taana ja tarvitsee ylläpitoa vain pari kertaa vuodessa. Virtausmittarin toimiessa ultraäänen kulkuaikaan perustuen sen anturit pysyvät puhtaina ja ylläpitotarve on analysaattoriakin vähäisempi. HELPPOA PÄÄSTÖJEN RAPORTOINTIA GHG-Control on ainutlaatuinen in-situ -ratkaisu, jonka avulla yri- VERIFIOINTI VARMISTAA TARKKUUDEN tysten kasvihuonekaasupäästöjen valvonta on jatkuvasti ajan ta- Mittausjärjestelmän verifiointi on välttämätön osa kaupalliseen salla. Laitteiston avulla päästöjen tarkkailu toteutetaan parem- mittaamiseen liittyvää toimintaa. Sama koskee vaakoja ja analy- malla kuin 2,5 %:n epävarmuudella riippumatta laitoksen koos- saattoreita. Verifioinnin tekee akkreditoitu laboratorio ja palvelui- ta. Se on siten helppo ja vaivaton ratkaisu sekä C- että B-luokan ta on saatavilla Suomessa. laitoksille. Samalla mittausjärjestelmä voi toimia osana jatkuvatoimista SO2-, NOx- ja pölypäästömittausjärjestelmää helpottaen si- SÄÄSTÄ KUSTANNUKSISSA ten koko laitoksen hallintaa ja investointikustannukset jakautuvat GHG-CONTROL-JÄRJESTELMÄN AVULLA useammalle tehtävälle. GHG-Control on yksinkertainen tapa minimoida tarkkailun kustan- ”Miehittämätön” automaattinen mittaus vapauttaa laitok- nuksia. Se on tarkoitettu yrityksille, joiden on raportoitava kasvi- sen henkilökunnan tehtäviin, jotka parantavat laitoksen tuottoa. huonekaasupäästöistään ja yrityksille, joiden on maksettava vuosit- Päästöjen määrityksen helppous alentaa henkilökunnan kiirei