enertec 1/2014 - Page 56

AJANKOHTAISTA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. EcoreAction – Energiakulutuksen seurantaan Wapice Oy laajensi liiketoimintaansa Jyväskylään vuoden 2013 aikana ostamalla Ecore Oy:n liiketoiminnan. Uusi tuote EcoreAction vahvisti entisestään Wapicen palvelutarjontaa energiateollisuudelle tällä energian kuluttajille suunnatulla tuotteella. E coreAction on tuote, joka on suunniteltu edistämään ener- gin Energian Sävel+ -palveluna ja Loisteen OmaEnergia-palveluna. giatehokkuutta. Tuote on suunniteltu osaksi energiayhtiöiden EcoreAction on helppo sulauttaa erilaisiin verkkopalveluihin ja sitä muuta verkkopalvelua ja tarjoaakin energiayhtiön asiakaspalve- on myös helppo käyttää erilaisilta päätelaitteilta. luun nykyaikaisen ja helppokäyttöisen ohjelmiston energiankulutuksen seurantaan, suunnitteluun ja ennakointiin. Tuotteen avul- WAPICE OY LYHYESTI la kuluttaja saa tietoa omasta energiakulutuksestaan juuri silloin Wapice Oy on ohjelmistoihin keskittynyt teollisuuden teknologia- ja sillä tarkkuudella, kun hän itse haluaa. partneri, joka keskittyy asiakkaidensa suorituskyvyn parantami- Siinä missä EcoreAction tehostaa energiayhtiön asiakaspalve- seen. Wapice tarjoaa asiakkailleen ohjelmistoratkaisuja kolmel- lua, se myös parantaa kuluttajan mahdollisuuksia vaikuttaa ener- la eri segmentillä; sulautetut järjestelmät, teollisuusjärjestelmät giankäytön aiheuttamiin kustannuksiin. Seurattavia energiamuo- ja liiketoimintaratkaisut. Wapice on kasvanut tasaisesti vuodes- toja voivat olla sähkö, kaukolämpö, kaukojäähdytys, vesi ja kaa- ta 1999 ja työllistää tällä hetkellä yli 260 asiantuntijaa Vaasas- su. Etäluettavien energiamittareiden tuottama tuntipohjainen ku- sa, Tampereella, Hyvinkäällä, Jyväskylässä, Seinäjoella ja Oulussa. lutustieto antaa EcoreActionin kautta kuluttajalle ainoan todelli- Wapice on AAA-luokiteltu yritys, jonka vuoden 2013 liikevaihto sen tavan tarkastella omaa kulutustaan ja mitata kulutustapojen- oli yli 17 miljoonaa euroa. sa muutosten vaikutusta. EcoreAction tuote on energiankäyttäjien saatavilla esimerkiksi Fortum Valpas-palveluna, Savon Voiman PriWatti-palveluna, Helsin- 54 enertec 1 / 2014 Lisätietoja: www.wapice.com