enertec 1/2014 - Page 51

Projektikumppani materiaalinkäsittelyssä ”We are your preferred supplier!” V uonna 1986 perustettu Laitex Oy on kokenut materiaalinkä- VOIMATEOLLISUUS sittelylaitteiden toimittaja. Päätoimialamme ovat energia, puu Laitexilla on laaja osaaminen kuljettimista, jotka toimivat kiinteää ja paperi, kaivosteollisuus, kemia ja ympäristöteknologia. Olem- polttoainetta käyttävissä kattilalaitoksissa. Olemme mukana ra- me teknologiatalo, joka tarjoaa laadukkaat ratkaisut yksittäisistä kentamassa ratkaisuja erikokoisiin voimalaitoksiin, aina satojen laitetoimituksista suuriin projektikokonaisuuksiin, mukaan lukien megawattien kokoluokkaan asti. huolto- ja elinkaaripalvelut. Toimitamme kuljetinjärjestelmiä voimalaitosten vastaanotto- Noin vuosi sitten Laitexilla tapahtui muutos jolloin yhtiön pit- asemille. Ratkaisumme sisältävät polttoaineen seulonnan ja tarvit- käaikainen yrittäjä Kari Kurronen siirtyi hallituksen puheenjohta- taessa murskauksen. Toimitamme myös laitosten sisällä toimivia jaksi samalla kun uusi ulkopuolisista alan osaajista koostuva hal- kuljettimia, esimerkiksi polttoaineen syöttöön ja hiekan- tai tuh- litus muodostettiin. ”Viime vuoden aikana olemme tehneet mer- kankäsittelyyn. Osaamme tehdä kuljetinlaitteet myös lentotuhkal- kittäviä muutoksia yhtiön toimintafilosofiassa. Tulokset näkyvät jo le ja suodattimien pölylle. toimitusvarmuuden, kannattavuuden ja projektiosaamisen para- Osaamisemme on kasvanut vuosien aikana tehdyissä projek- nemisena. Olemme nyt valmiit vastaanottamaan haasteen isom- teissa. Asiakkaitamme ovat muun muassa Alstom, Andritz, Foster mista projektikokonaisuuksissa globaalien asiakkaidemme kans- Wheeler, Metso Oyj, Aalborg Energie Technik A/S, Leroux & Lodz sa”, sanoo toimitusjohtaja Kari Vanhalakka. Technologies SA, Adven Oy ja Filter AS. Lisätietoja: www.laitex.fi Aalborg Energie Technik A/S:n projektipäällikkö Poul Dige Johansen ja Laitex Oy:n myyntijohtaja Jani Tuukkanen tarkastamassa asiakkaalle toimitettavaa kolakuljetinta. enertec 1 / 2014 49