enertec 1/2014 - Page 47

”Laitosten omistajat yleensä ymmärtävät, miten erilaisia järjestelmiä pitää huoltaa. Lisäksi osajärjestelmien valmistajat pyrkivät toimittamaan laitoksille sellaisia järjestelmiä, joiden huoltaminen on mahdollisimman helppoa.” Toisinaan laitoksiin rakennetaan myös rinnakkaisia, toisistaan erillisiä järjestelmiä. Tällä pyritään huoltoseisokkien vähentämiseen. Parempi ennakkosuunnittelukin auttaa asioissa. ”Jos esimerkiksi joitakin tärkeitä laitteita on merkitty sijoitettavaksi sellaisiin paikkoihin, joissa laitosalueella liikkuva trukki voisi törmätä niihin, ne kannattaa siirtää muualle jo voimalaitoksen suunnitteluvaiheessa”, Lyytikäinen suosittaa. Myös huonolaatuinen polttoaine voi lisätä vikoja ja kunnossapitotarvetta. ”Jos käytetään vääränlaista poltto- Tyypillisesti ennakkohuollossa viritetään laitteita ja vaihdetaan mittauslaitteita. Tarvittaessa myös vaihdetaan vikaantumassa olevia komponentteja. ”Tätä nykyä riskianalyysien apuna ainetta, laitteistoon voi tulla eroosiota ja käytetään usein kolmiulotteisia CAD-mal- korroosiota. Varsinkin korkeapaineput- ”Usein esimerkiksi tuhka kuluttaa leja. Silloin nähdään jo tietokoneen ruudul- kien vaihtaminen käy kalliiksi”, varoittaa konventionaalisten voimalaitosten savu- ta, mitä laitteita on tulossa mihinkin koh- Lyytikäinen. kaasupuhaltimia. Muitakin kulumia voi RAM-ANALYYSI esiintyä. Myös kuljettimien kunnossapito voi joskus edellyttää yllättäviäkin huolto- ten työkalujen – vaikkapa nosturien – on huoltotöihin varautumista.” Huoltovarmuuskin on tärkeä kysymys. Kun laitteisto vikaantuu, oikeanlais- tiin. Se auttaa riskien tunnistamista ja myös toimia.” oltava nopeasti saatavilla. APUVÄLINEENÄ ”Laitteistot pitäisi ylipäätään suunni- UUTENA ONGELMANA Lyytikäinen pitää niin sanottua RAM-ana- tella niin, että ne on helppo korjata, kun ne VARAOSIEN SAATAVUUS lyysiä hyvänä työkaluna ennakoivan huol- vikaantuvat”, Lyytikäinen esittää. Voimalaitosten ennakoiva huolto PVOLämpövoiman laitoksilla pohjautuu yh- lon ja entistä paremman toimintavarmuuden suunnitteluun (RAM = Reliablility, HUOLTOSEISOKKEJA Availability, Maintainability). YLEENSÄ VUOSITTAIN tiön laatimaan kunnossapitojärjestelmään. ”Joskus joudutaan improvisoimaan, tutkitaan PVO-Lämpövoiman Tahkoluodon ja Kris- mutta suurimmaksi osaksi huollot tehdään vaihtoehtoisia järjestelmärakenteita ja nii- tiinankaupungin voimalaitoksilla määrä- järjestelmän mukaisesti”, Salo kertoo. den vaikutusta laitosten käyttövarmuu- aikaishuollot tehdään keskimäärin kerran ”Työturvallisuuden kannalta hanka- teen.” vuodessa, yleensä kevään ja syksyn välise- limpia ovat ennalta arvaamattomat huol- nä aikana. Laitokset ajetaan tuolloin alas lot. Vikaantuneet osat on voitava erottaa 1–5 viikon ajaksi kunnossapitoa varten. prosessista, jotta niitä päästään huolta- ”RAM-analyysin avulla Mallin avulla voidaan esimerkiksi tutkia järjestelmän kriittisimpien osien epä- maan.” luotettavuuden syitä. Näin voida