enertec 1/2014 - Page 42

toimitussopimuksen mukaan laitostoimit- gian työpaikkoja pitkälle tulevaisuuteen – 150 HENGEN NEUVOTTELUSAVOTTA taja vastaa viiveestä ja sen kustannuksista. maassa, jossa teollinen tuotanto on perin TVO:n tammikuussa vastaanottamat tar- TVO:ssa kuitenkin uskotaan, että heikossa hapessa. Ydinvoimala nähdään joukset edustavat erilaisia laitostekniikoi- uusi ydinvoimaprojekti – Olkiluoto 4 – voisi osana kilpailukyvyn ylläpitämistä muuttu- ta ja toimituskokonaisuuksia, joiden ver- välttää edeltäjänsä sudenkuopat. Tosiasia vassa maailmassa. tailu on erittäin vaativa harjoitus. Tämän on edelleen, että suomalainen yhteiskun- vuoksi tarjousvertailulle on varattu reilus- ta tarvitsee ilmasto- ja ympäristöystävällistä TARJOUKSET SISÄÄN energiantuotantoa nyt ja tulevaisuudessa. Pyörät kuitenkin pyörivät hitaasti myös keen käynnistyy sitten neuvotteluvaihe, jo- Uusi ydinvoima korvaa poistuvaa sähkön- nelosreaktorin kohdalla. Tammikuussa hon osallistuu noin 150 henkeä. TVO on il- tuotantokapasiteettia ja turvaa osaltaan 2013 Olkiluoto 4 -hanke saavutti merkit- moittanut, että laitostoimittajavalinta teh- kotitalouksien, maatalouden, palveluiden tävän virstanpylvään, kun TVO sai tarjouk- dään aikanaan ”teknistaloudellisen koko- sekä teollisen tuotannon sähkön saannin sia kaikilta kilpailussa mukana olleilta lai- naistarkastelun” perusteella. tuleviksi vuosikymmeniksi. tostoimittajilta. ti aikaa ja resursseja. Tarjousvertailun jäl- OL4-osaston johtaja Janne Mokka TVO:n arvioiden mukaan sähköntar- TVO:n toimitusjohtaja Jarmo Tan- on todennut, että tarjousten vertailu on ve lisääntyy tulevaisuudessa asumisen ja hua ilmaisi tuolloin tyytyväisyytensä sii- suururakka, jonka aikana tarkastetaan, palvelujen sähkönkäytön monipuolistues- hen paneutumiseen, jolla laitostoimittajat että tarjousten tekniset ehdot täyttyvät. sa ja myös energiakäytön tehostaminen olivat tehneet monenlaisia teknisiä selvi- Samalla verrataan investointikustannuk- lisää sähkönkulutuksen osuutta. Ydinvoi- tyksiä varmistaakseen, että tarjotut laitok- sia eri toteutustapavaihtoehdoille ja arvioi- man nähdään soveltuvan hyvin Suomen set täyttävät vaatimukset sekä turvallisuu- da