enertec 1/2014 - Page 30

Raumasterilta monipolttoaineen syöttöjärjestelmä jätevoimalaitoksiin R aumaster Oy on kehittänyt jätteen- mistaa kiinteän polttoaineen käsittely- ja mukana kaikissa tuotannon vaiheissa. Yh- polttolaitoksille soveltuvan monipolt- varastointijärjestelmiä. Merkittävä asiakas- tiö on toiminut 30 vuotta ja aivan ensim- toaineen syöttöjärjestelmän, joka soveltuu ryhmä on myös sellu- ja paperiteollisuus. mäisiä toimitettuja laitteistoja on yhä käy- myös kiertopetikattilan syöttöön. Laitteisto Yrityksen toiminnassa korostuu pro- tössä. Niistä on löydyttävä piirustukset ja on huomattavasti kehittyneempi kuin ai- jektin- ja alihankintaketjun hallinta. IT on yri- kaisemmat markkinoilla olleet järjestelmät tyksessä pitkäjänteinen kehittämisen väline. Perusajatus on tiedon hallinnan kehit- puhumattakaan arinakattilan jätteensyöt- Tietojärjestelmille tuo haasteensa toi- täminen ja selkiyttäminen. Tietoja ei ylläpi- töjärjestelmistä. on tiedettävä mitä on toimitettu. mintamallien monimuotoisuus. Toimitus- detä monessa paikassa, vaan kaikki liiketoi- Syöttöjärjestelmällä pystytään aja- ketjussa Raumaster on välillä suurten ener- minnan tarvitsemat otsikkotiedot – projek- maan kotitalousjätteitä, teollisuusjätteitä giateollisuuden järjestelmätoimittajien ali- tit, aktiviteetit, työt, ostotilaukset, myyntiti- sekä monentyyppisiä biopolttoaineita luo- hankkija, välillä toimitaan suoraan loppu- laukset, nimikkeet ja yritykset keskitetään tettavasti suurella syötöntasaisuusasteella asiakkaan kanssa. yhteen järjestelmään mistä ne lisätään do- yhdellä laitteella. Yrityksen tietojärjestelmään ei voi kumentinhallintaan automaattisesti. ”Perustana on ollut Raumasterin an- optimoida vain yhtä tiettyä toimintata- Service-puolella on tärkeää myös his- nostelukuljetin, jollaisia on käytössä mm. paa. Alihankintaketju on ollut Raumaste- toriatiedon hallinta. Ylläpito- ja huoltosopi- Suomessa ja Aasiassa CFB-kattiloiden ja rin toiminnassa merkittävässä roolissa ja mukset lisääntyvät jatkuvasti, jolloin Rau- kaasuttimien syöttölaitteina”, Tapani Mä- konsulttitoimistoja käytetään apuna koko masterilla on laaja vastuu dokumentaa- kilä Raumaster Oy:stä kertoi. toimitusprosessissa myynnistä asennuk- tiosta ja historiatiedon hallinnasta. ”Monipolttoaineen syöttöjärjestelmä seen ja käyttöönottoon. perustuu gravimetriseen ja volumetriseen Raumaster on järjestelmätoimittaja, materiaalivirran säätöön ja järeässä raken- joka tarjoaa asiakkailleen projekteja ja avai- teessa on otettu huomioon erilaisista polt- met käteen -toimituksia. Alihankinta on toaineista johtuvat ominaisuudet.” ”Laite koostuu annostelutaskus- ta automaattisina pinnansäätöineen, erikoislamelliketjupohjasta ja polttoainepatjan tasoituslaitteesta. Syöttöjärjestelmä on itsepuhdistuva ja suunniteltu syöttämään myös epäpuhtauksia sisältävää jätepolttoainetta, jota valitettavasti usein kuljetetaan polttoainesyöttöjärjestelmälle kentältä olevilta puutteellisesti toimivilta käsittelyjärjestelmiltä.” Raumaster on rakentanut järjestelmän kehitystyötä varten Raumalle täyden mittakaavan koelaitoksen, jossa tätä edistyksellistä