enertec 1/2014 - Page 28

haastavina. ”Markkinoilla on selvästi edelleen Kuva: Vapo teollisuuden markkinanäkymien jatkuvan epävarmuutta. Monet projektit, joista on käyty neuvotteluja, näyttävät siirtyvän tulevaisuuteen.” ”On vaikea sanoa, kauanko epävarmuuden aika kestää. Eri alueilla markkinoihin vaikuttavat erilaiset tekijät: energiapolitiikka, polttoaineiden hinta ja energian hintakehitys.” ”Kasvavissa talouksissa Turkissa ja Aasiassa sen sijaan on tällä hetkellä voimakkaampaa kysyntää kattilalaitoksille.” Foster Wheelerillä on Kiinassa tytäryhtiö, joka myös valmistaa voimalaitoskattiloita. ”Markkinoimme kattiloita kuitenkin pääasiassa muihin Aasian maihin, kuten esimerkiksi Koreaan, Filippiineille ja Vietnamiin. Kiinan voimalaitoksille kattilat tulevat paljolti paikallisilta yrityksiltä”, Riiali täsmentää. ”Kilpailu Aasiassa on kiristynyt, koska kiinalaiset kattilatehtaat tarjoavat kokonaistoimituksia aina rahoitusta myöten. Toisaalta, monet asiakkaat ostavat Lieksan lämpövoimalaitos Pohjois-Karjalassa käyttää polttoaineena biomassaa. mieluummin laadukkaampaa ja suorituskykyisempää teknologiaa.” ”Äskettäin toimitimme myös jäte- ”Tätä nykyä Aasia on kattilatoimitus- polttoainetta käyttävän kattilan Etelä-Ko- ten vahvimpia markkina-alueita. Euroopan CFB-KATTILOIDEN reaan. Monet asiakkaat haluavat kattiloi- maissakin on erilaisia toimitusprojekteja vi- KOOT KASVAVAT hin polttoainejoustavuutta”, toteaa Riiali. reillä.” Foster Wheeler toimittaa tätä nykyä pää- ”Euroopassa biomassan käyttöä polt- ”Tuotekehityksessä pyrimme ma- toaineena tuetaan, mutta biomassahank- teriaaliteknologian kehittymisen myötä ”Alun perin teollisuuskäyttöön kehi- keet esimerkiksi Britanniassa ovat eden- korkeampiin lämpötiloihin ja painearvoi- tetty tekniikk Hۈ