enertec 1/2014 - Page 22

Hannu Peltonen maan alle louhituissa teknisissä tiloissa. lä ilmanvaihdon ja patteriverkoston lämmi- niin, että niistä toissijaisia voidaan pudot- tä merkittävin oli vuonna 1995 toteutettu tysenergian mittauksilla pystytään parem- taa pois, jotta kokonaisjärjestelmä toimii. valaisinkunnostus, jonka yhteydessä noin min arvioimaan toteutuvatko suunnitel- Vaikka koko kylä olisi pimeänä, Eduskun- 6 000 hehkulamppuvalaisinta muutettiin mien mukaiset energian kulutukset käyt- nassa pitää olla sähköt”, Kinnunen sanoo. käyttämään pienoisloistelamppuja. Muu- Hän on paljon vartijana myös talon toksella saavutettiin viidenneksen säästö. Tärkeänä on pidetty sitä, että ener- turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Tämän jälkeen sähköenergian kulutus on giatehokkuudesta tiedotetaan aktiivises- Eduskunnan turvallisuusjärjestelmiin liit- vähitellen kasvanut lisääntyneen tietotek- ti eduskunnan viestintäkanavia hyödyn- tyviä asioita ei käsitellä julkisuudessa. niikan ja esitystekniikan takia. tökohteissa. täen. Suunnitelmissa on että Eduskun- Eduskunnan käyttämä sähköenergia talaisille järjestetään myös ympäristötori- hankitaan valtion sähkön yhteishankinta- EDUSKUNNAN PORTAISTA tyyppisiä tapahtumia, joissa aihetta käsitel- na pohjoismaisesta sähköpörssistä. Sähkö- UUSI ENERGIANKULUTTAJA lään käyttäjälähtöisesti. Eduskunnan kans- energian hankinnassa on huomioitu val- Eduskuntatalon remontissa syntyy myös lian hankintaohjeisto velvoittaa ja kannus- tioneuvoston periaatepäätöksen mukaiset uutta energiankulutusta, kun pääportaat taa ympäristöä säästäviin hankintaratkai- velvoitteet energian tuotannosta uusiutu- puretaan ja rakennetaan uudelleen. Nii- suihin aina kun ne ovat mahdollisia ja lain- villa energialähteillä. den alle rakennetaan uudistuksessa vesi- mukaisia. Eduskuntatalon sähkön kulutus on lämmitys. kasvanut 1980-luvun noin 3 000 mega- Sirén suunnitteli portaat aikanaan EDUSKUNNAN SÄHKÖT wattitunnin vuosikulutuksesta noin 5 000 niin, että kiviportaiden alle tuli eriste- EIVÄT SAA SAMMUA megawattituntiin vuodessa. kerrokseksi lyijylevy. Siren vahti portaita ”Sähkön saannin varmuu