enertec 1/2014 - Page 17

Kuvat: Risto Valkeapää kertyi kuormakaupalla. Pääpolttoaine oli la valmistuneita rakennuksia kohdellaan puu. Ympäristöministeriön suojelupäätöksellä Nyt on ongelmana, mitä tehdä Edus- yhtä lailla silkkihansikkain kuin päätaloa kunnan ”energiasydämen” vielä jäljellä E-rakennusta. Ympäristöministeriön edus- olevalle varsin näyttävälle ja Euroopankin kunnan kiinteistöjä koskeva vuonna 2008 mittakaavassa harvinaiselle osalle. tehty suojelupäätös syntyi eduskunnan ja Museoviraston aloitteesta”, projektijohta- SUOMEN SUURIMMAN PUTKIREMONTIN PÄÄLLYSMIEHET ja Peltonen toteaa. Peruskorjaus koskee pääosin sisätilo- Istuimme loppuvuodesta 2013 yhteen pöy- ja. Julkisivuun ei kosketa kuin äärimmäisen tään eduskunnassa kabinettitiloissa Han- pakon edessä, kun tiloja täydennetään es- nu Peltosen, Matti Vuoren ja Rainer Hinds- teettömät yhteydet tuovalla vierailijoiden bergin kanssa. sisäänkäynnillä, maanalaisilla logistiikkati- Tarkoituksena oli tehdä Enertec-leh- loilla ja ilmastointitorneilla. teen kattava raportti Eduskunnan energia- ”Tämän projektin erityispiirteenä on, tehokkuudesta, ja peruskorjauksen vaiku- että rakennukset pitää korjata perusteel- tuksista siihen. lisesti lähes uuden veroiseksi, mutta lop- Peltonen on kiinteistötoimiston apulaistoimistopäällikkö. Hänen tehtävänään putuloksesta ei saisi näkyä, että mitään on tehty”, Peltonen toteaa. on toimia eduskunnan kiinteistöjen perus- Käyttöpäällikkö Vuori nostaa esille korjaushankkeen projektijohtajana, jonka led-valaisimien käyttämisen mahdollisuuk- tehtäviin kuuluvat mm. koordinointi-, joh- sien mukaan pienloistelamppujen rinnal- to- ja kehittämistehtävät sekä rakennutta- la. Siirtyminen led-tekniikkaan ei ole ol- misen suunnittelu ja valvonta. Käyttöpääl- lut aivan yksinkertaista, koska mm. lamp- likkö Matti Vuori vastaa eduskunnan kiin- pujen värisävy pitää sovittaa vanhaan va- teistöjen LVI-, sähkö- ja muista kiinteistö- lomaailmaan. tekniikkajärjestelmistä ja -laitteista, erityi- ovat valtiosalin kattokruunut, joissa va- kehittämis- ja korjaustoiminnasta. Eduskunnan massiivisten portaiden alle tulee lämmitysjärjestelmä – portaat uusitaan, koska askelmien alapuolinen kiinnityskerros ja vesieristykset ovat aikojen kuluessa rikkoutuneet ja askelmat lähteneet liikkumaan. ”Yhtenä haastavana esimerkkinä sesti niiden käytön, kunnossapidon sekä lonlähteenä on noin 30 senttiä pitkä put- Eduskunnan apulaistiedotuspäällikkö kilomainen hehkulamppu. Uusien vastaa- Rainer Hindsberg on puolestaan vuosien vien saanti on hankalaa ja kokeilussa onkin mittaan saanut usein selostaa eduskun- led-valonlähde asennettuna meidän mal- nan peruskorjausprojektia julkisuudessa. lin mukaiseen puhallettuun lasikupuun.” ”Projektiin liittyy myös louhintatöitä, montti, kun siteeraan eduskunnan entis- jotka tuntuvat ympäristössä. Olemme tul- tä puhemiestä, Tasavallan Presidentti Sauli tööri Jouni Alaniemi WSP:ltä on joutunut ”Tämä on Suomen suurin putkire- leet naapurien kanssa toimeen tähän saak- Niinistöä”, Hannu Peltonen sanoo. ka ja louhintatyöt alkavat myös olla lop- tutkimaan ja dokumentoimaan rakenteet Peltosen, Vuoren ja Hindsbergin pusuoralla. Naapureille ja medialle on jär- tarvittaessa seiniä avaamalla, jotta on saa- kanssa keskusteltaessa ollaan historialli- jestetty säännöllisesti tiedotustilaisuuksia. tu tarvittava tieto. Alkuperäiset piirustuk- sen suuren peruskorjausprojektin ytimes- Talon sisällä on järjestetty myös runsaasti set tuhoutuivat tiettävästi konsulttitoimis- sä. Sen yhtenä päämääränä on rakennus- tiedotustilaisuuksia ja kaikkia talon käyt- to Pekka Packalenin toimiston palossa so- kokonaisuuden energiatehokkuuden pa- täjäryhmiä on informoitu. Peruskorjauk- dan aikana. Toiset piirustukset lähetettiin rantaminen. sen organisaatioon olennaisesti kuuluvas- vuosia sitten oikeudenkäyntiaineistoksi, ja ”Koko projektia sääntelee se, että sa rakennustoimikunnassa on mukana pu- olemme tekemisissä suojelukohteen kans- hemiehistö ja edustaja kustakin eduskun- Korjaustöiden yhteydessä on tör- sa. Eduskuntakiinteistöjen peruskorjatta- taryhmästä, joten poliittinen päättäjäpuoli mätty myös energiatekniikan historiaan. vaan kokonaisuuteen kuuluvat pääraken- on myös perehdytetty remontin etenemi- Talossa on ollut kattilalaitos, joka tuotti nuksen molemmin puolin olevat kansan- seen”, Peltonen toteaa. keskuslämmitykseen lämpöä ja keittiöön edustajien työhuonesiivet eli A- ja B-raken- höyryä. Se poistui käytöstä vuonna 1961, nukset, Puhemiehenaukiota kiertävä C-ra- YLI 10 VUODEN PROJEKTI kun Eduskunta liitettiin kaukolämpö- kennus j