enertec 1/2014 - Page 14

pannut merkille, että liikennepuolella säh- asiakaspääomalle tulee saada hyvä tuot- johtajan ilmeen vakavaksi, tosiasiat on sil- köauto on saavuttanut lähes täydellisen il- to, Leppävuori linjaa. ti tunnustettava: maherruuden keskustelussa, vaikka mää- ”Meidän on painotettava relevans- ”Talouden tahmeus heijastuu vahvas- rät ovat pieniä ja sitä myötä myös vaikut- sia ja vaikuttavuutta yli kaiken. ”Scientific ti meidän toimintaamme, koska kolmasosa tavuus. excellence” ei voi olla se ainoa määräävä rahoituksestamme tulee contract research ”Me teemme paljon työtä sensoritek- tekijä”, Leppävuori toteaa, ja lisää että tie- -puolelta – ja yritykset ovat vähentäneet ti- nologian parissa ja kehitämme myös perin- toa on jo paljon, mutta sen näppärille jalos- lauksia tuntuvasti.” teisiä polttomoottoreita”, Leppävuori to- tajille olisi enemmänkin kysyntää. teaa ja varoittaa mustavalkoisen ajattelun vaaroista: kaikkia keinoja tarvitaan mukaan ”Suurin osa innovaatioista syntyy olemassa olevan tiedon pohjalta.” ilmastotalkoissa. VTT:ssä uskotaan vakaasti, että vähä- TÖPSELI SEINÄSTÄ TUTKIMUKSESTA VIENTIHITTI? Uusia apajia VTT etsiikin ulkomailta. Tällä hetkellä organisaation 320 miljoonan euron liikevaihdosta 18 % tulee Suomen ul- hiilinen ja älykäs liikenne avaa myös suo- Strategiakauden aikana VTT luopuu tut- kopuolelta, mutta huolella tuotteistamal- malaisille yrityksille uusia liiketoimintamah- kimusalueista, joilla ei ole tunnistettu väli- la ”tutkimusviennistä” voisi saada paljon dollisuuksia – ja tässä kuviossa VTT voi toi- töntä hyödynnet