enertec 1/2014 - Page 13

Investoimme yhteiseen tulevaisuuteemme. www.pohjolanvoima.fi EI SOKKONA SOTAAN omassa strategiassaan biotalouden älyk- Suomen omaa biotalousstrategiaa on Leppävuoren mukaan Suomesta on mah- kään ja vihreän kasvun perustaksi. Leppä- nyt väännetty pitkä tovi kolmen ministe- dollista tehdä biotalouden edelläkävijä- vuoren mukaan tämä on Suomelle haaste, riön voimin. Valmista odoteltiin kevääksi maa, jossa kehitetään uusia tuotteita ja mutta myös mahdollisuus hyödyntää maan 2013, mutta työ jatkuu yhä. toimintamalleja. Edelläkävijämaa-konsep- korkeatasoista osaamista elinkeinoelämän ”Suomi on tässäkin jäämässä jälkiju- ti ei kuitenkaan nouse siivilleen ilman roh- ja viennin hyväksi. Suomen arvokkaat raa- naan”, harmittelee Leppävuori, jonka mu- keita uusia liiketoimintaideoita, julkisen ra- ka-aineet – metsä, vesi ja mineraalit – voi- kaan maailman johtava biotalousmaa on hoituksen osallistumista riskien jakamiseen daan hyödyntää nykyistä tehokkaammin Hollanti. Suomessa on kuitenkin niin pal- sekä ennakoitavissa olevaa lainsäädäntöä korkean jalostusasteen vientituotteiksi. jon mistä ottaa ja ammentaa, että Leppävuori uskoo suomalaistenkin ehtivän glo- ja ohjaustoimenpiteitä. BIO-ROADMAP EDELLEEN baaleille apajille – kenties hitaasti kiirehti- gelmana se, että on tehty hieno tuote ja VAIHEESSA mällä, mutta kuitenkin. vasta sitten alettu miettiä markkinoiden Euroopan komission mukaan Euroopan ”Jos ajatellaan tulevaisuutta, niin 5–10 tarpeita. Biotaloudessa kysyntää on ni- unionin biotaloussektoreiden vuotuinen vuoden päästä tulemme näkemään todel- menomaan markkinavetoisesti suunnitel- liikevaihto yltää 2 000 miljardiin euroon, la kovia kotimaisia juttuja”, Leppävuori to- luille tuotteille.” mikä vastaa yli 22 miljoonaa työpaikkaa teaa ja lisää, että ”läpimurto” ei ole liian ”Parhaimmillaan biotalous saa ai- ja on noin 9 prosenttia EU:n työvoimas- vahva sana näitä innovaatioita kuvailemaan. kaan jotain alkemiaa muistuttavaa: esimer- ta. Unioni käynnistää vuonna 2014 EU:n kiksi matkimalla luonnon omia prosesse- tutkimuksen ja innovaation puiteohjelman MUSTAVALKOINEN AJATTELU ja voidaan tehdä mullistavia asioita”, pää- Horizon 2020:n, jonka tulosten arvioidaan UNOHDETTAVA johtaja hehkuttaa. lisäävään työpaikkoja 130 000:lla vuoteen Innovaatioita on myöskin turha suitsia tai 2025 mennessä. karsinoida liikaa. Leppävuori on esimerkiksi ”Suomessa on aina ollut vähän on- Euroopan unionikin on nostanut enertec 1 / 2014 11