enertec 1/2014 - Page 24

Voimalaitoskattiloiden markkinat muutosvaiheessa Suomalainen kattilateollisuus on selkeästi alan kehityksen kärjessä. Nykyisin suuri osa voimalaitoskattiloiden kysynnästä painottuu kuitenkin vientimarkkinoille, muun muassa Aasiaan. Euroopan markkinoilla ongelmia tuovat heikko taloustilanne ja biomassan polton vähentyminen. Tuotekehitys kuitenkin jatkuu, sillä laadukkaita kattiloita tarvitaan jatkossakin. K attilateollisuuden painopistealuetta tavaksi myös Euroopan ulkopuolelta Eu- tetään haastavia ja mahdollisimman hiili- varsinkin Euroopassa ovat 2000-lu- roopassa tukea nauttiviin laitoksiin. Onko dioksineutraleja polttoaineyhdistelmiä. Nii- vulla olleet uusiutuvilla polttoaineilla toi- tämä täysin kestävällä pohjalla on perus- den myötä liiketoiminta varmasti vilkastuu, mivat kattilat. teltu kysymys, joka varmasti karsii projek- mutta nämä muutokset ottavat aikansa”, tiaihioita.” arvioi Mäenpää. ”Esimerkiksi Metso-konsernilla pääpaino on paljolti ollut biomassalaitoksis- ”Niin ikään liuskekaasun tulo mark- ”Biomassakattilamarkkinoita on toki sa sekä yhdistelmäpoltossa”, kertoo Met- kinoille vaikuttaa asioihin esimerkiksi si- myös Etelä-Amerikassa ja Kaakkois-Aasias- so-konsernin EMEA-alueen energialiiketoi- ten, että USA:ssa kotimainen kaasu syr- sa, joskin siellä polttoaineet paperi-ja sellu- minnan aluejohtaja Kai Mäenpää. jäyttää hiiltä. Sieltä myydään alennuksel- teollisuuden ulkopuolella ovat usein agro- Hänen mukaansa maailma on mo- la hiiltä Eurooppaan, missä hiilen käyttö li- pohjaisia.” nessa suhteessa muuttunut parin viime sääntyy nopeasti.” USA:ssa liuskekaasu on vuoden kuluessa dramaattisesti verrattu- lyhyellä tähtäimellä vähentänyt myös bio- PAREMPIA HYÖTYSUHTEITA na esimerkiksi vuosiin 2000–2010. massakattiloiden kysyntää, mutta alueel- JA UUSIA POLTTOPROSESSEJA ”Eurooppa on pitkään ollut edellä- la on edelleen runsaasti biomassaa ja toi- Uusiutuvia energioita hyödyntävissä katti- kävijänä uusiutuvien energioiden alalla. miva infrastruktuuri biomassalaitosten ra- loissa – jätevoimalaitosten kattilat mukaan Nyt kuitenkin Euroopan talousasiat ovat kentamiselle, mikäli CO2 neutraalia ener- luettuina – poltetaan yleisesti ottaen yhä menneet huonoon suuntaan, ja uusiutu- giantuotantoa halutaan edistää. enemmän entistä huonolaatuisempia polttoaineita. Tällainen kehitys tuo kattilateol- van energian tuotannossa tehdään maltil- Uusiin Euroopan jätevoimalaitoksiin lisemmin investointeja biomassalaitoksiin. sen sijaan tarvitaan kattiloita ja kaasuttimia. Esimerkiksi Espanjassa tukia uusiutuvalle ”Jätevoimapuolen investointeja edis- ”Kattiloiden tuotekehitys ohjautuu energialle on leikattu radikaalisti talousti- tää Euroopan Unionin uusi jätedirektiivi, siihen suuntaan, että pyritään parempiin lanteen takia ja markkinat ovat lähes py- joka on tulossa voimaan vuonna 2016. Jä- hyötysuhteisiin. Myös laadultaan heikom- sähdyksissä.” tevoimalaitoshankkeita on tällä hetkellä vi- paa polttoainetta olisi pystyttävä ajamaan reillä jonkin verran Euroopan eri maissa.” kattiloissa hyvällä hyötysuhteella”, Mäen- Euroopan investoi