enertec 1/2013 - Page 66

AJANKOHTAISTA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. Vanhat ideat uudelleen käyttöön: Biomassa muuntuu biohiileksi Metso on kehittänyt merkittäviä bioenergiaratkaisuja edistääkseen hiilidioksidineutraalia voimantuotantoa. Sen kaasutusteknologialla tuotetaan biokaasua ja nopean pyrolyysin avulla bioöljyä. Nyt katse on kääntynyt kiinteään biohiileen, joka tuotetaan biomassasta. ”O n melko yksinkertaista soveltaa Metson olemassa olevia sa sen kuiturakenne haurastuu. Paahdettu aines voidaan puristaa laitteita ja osaamista biohiiliprosesseihin, kuten paahta- pelleteiksi tai briketeiksi, joita on helppo kuljettaa ja varastoida. miseen, höyryräjäytykseen tai hydrotermiseen hiilletykseen”, to- Biohiili jauhautuu hyvin olemassa olevilla laitteilla, ja sitä voidaan teaaa ympäristöjärjestelmien teknologiapäällikkö Peter Björklund käyttää rinnakkaispolttoaineena pölypolttokattiloissa. Me tson Voimantuotanto-liiketoimintalinjalta. Parhaillaan käynnissä olevassa TISCO-tutkimusprojektissa ”Keskitymme nyt selvittämään biohiilen soveltuvuutta eri (Torrefaction – Integration and Suitability for CO-firing) selvite- prosesseihin ja sen käyttöä pölypolttokattiloissa. Tarkastelemme tään paahdetun biomassan käyttäytymistä rinnakkaispolttoainee- biohiilen koko prosessiketjua aina raaka-aineesta energiantuo- na kivihiilivoimalaitoksissa. Mukana ovat Metson lisäksi Helsingin tantoon asti.” Energia, Tekes, UPM ja PVO-Lämpövoima. Tavoitteena on tutkia, Myös vihreänä hiilenä tai mustina pelletteinä tunnettu biohiili tarjoaa hyvän vaihtoehdon nyt käytössä oleville puupelleteille. kuinka biohiiltä voidaan tuottaa, kuljettaa, varastoida, jauhaa ja syöttää pölypolttokattilaan. Hanke päättyy syksyllä 2013. Sen energiatiheys on 5–6 kertaa korkeampi kuin puuhakkeen ja ”TISCO-tutkimusprojekti kattaa koko arvoketjun ja selvittää noin 1,5 kertaa korkeampi kuin valkoisten pellettien, eli varastoin- biohiilen mahdollisuudet kivihiilen korvaajana energiantuotannos- titilaa tarvitaan vähemmän ja kuljetuskustannukset pienenevät. sa teollisessa mittakaavassa. Jokaisella tutkimusryhmän osapuo- Uusiutuvana energialähteenä biohiili vähentää hiilidioksidipäästöjä lella on omat kiinnostuksen kohteensa, ja jokainen tuo projektiin fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna ja hillitsee ilmastonmuutosta. oman erikoisosaamisensa. Metso tuo mukaan asiantuntemuksensa biohiiliprosessista ja siihen liittyvistä laitteista”, Björklund kertoo. TUTKIMUSHANKE KÄYNNISSÄ Alustavien arvioiden mukaan biohiili korvaa merkittävän osan Paahtaminen (torrefiointi) on prosessi, jossa puuhaketta paahde- nykyisin voimalaitoksissa käytettävästä kivihiilestä muutaman vuo- taan hapettomassa tilassa noin 300 celsiusasteen lämmössä, jos- den kuluttua. 64 enertec 1 / 2013