enertec 1/2013 - Page 58

AJANKOHTAISTA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. Uusi taseselvitysmalli tulee voimaan maaliskuussa – Mitoxin palvelu valmiina Jakeluverkonhaltijan taseselvitykseen on tulossa merkittäviä muutoksia jo vuonna 2013 maaliskuussa ja myös jatkossa vuonna 2015. T untimitattujen kohteiden tasekorjauk- Mitoxin taseselvitysprosessin luotettavuus varmistettiin vast- sien l askenta tullaan suorittamaan tun- ikään Helen Sähköverkko Oy:n (HSV) toteuttamalla sisäisellä audi- titasoisesti ja käyttöpaikkakohtaisesti kolme toinnilla. Auditointia edelsi puolen vuoden projektiluonteinen kertaa vuodessa liukuvalta kolmen vuoden ohjeiden ja osaamisen läpikäynti ja päivitys. Auditoijan loppura- tasekorjausjaksolta niille käyttöpaikoille, joi- portissa todettiin, että prosessissa noudatettiin erittäin hyviä ja den lukemat tai sopimustiedot ovat muuttu- asianmukaisia käytäntöjä. neet taseikkunan ulkopuolella. Uusi tasekor- Auditoinnissa käytettiin ISO 9001 -laadunhallintajärjestel- jaus- ja raportointimalli tulee ottaa käyttöön män periaatteita ja tarkistettiin, että prosessin roolit, ohjeet ja ra- viimeistään 15.3.2013. japinnat ovat kunnossa ja että taseselvitystä toteuttavat henkilöt Muita muutoksia ovat pienkuluttajien taseselvitys tuntilu- tuntevat oman työnsä lisäksi riittävästi muita taseselvityksen osa- kemien perusteella, puuttuvien tuntilukemien arviointimalli sekä prosesseja ja kokonaisuutta. Erityiskiitosta saivat ohjeistuksien ja Pohjoismainen taseselvitysmalli 2015. kuvausten selkeät linkitykset. Jatkossakin taseselvitysprosessia au- ”Mitox on varautunut taseselvitykseen tuleviin muutoksiin ditoidaan säännöllisesti. sekä tuntitasolla taseselvitettävien käyttöpaikkojen volyymien kas- Mitoxin tarjoaman taseselvityspalvelun ovat hankkineet mm. vuun lisäämällä ja kouluttamalla taseselvityshenkilöstöä. Lisäksi Helen Sähköverkko Oy ja Haminan Energia Oy.  Mitoxilla uskom- painopisteenä on taseselvitysjärjestelmäautomatiikan testaus ja me, että laadukkaalle taseselvityspalvelulle on runsaasti tilausta kehitys, jolla pystytään vastaamaan suositusten ja asetusten mu- jakeluverkonhaltijoiden piirissä lähivuosina. kaisiin kasvaviin vaatimuksiin laadukkaasti”, toteaa Mitoxilla tehtäväkentästä vastaava Janne Karppinen. Lisätietoja: www.mitox.fi Ekotehokasta säästöä mittaamalla Veden ja energian järkevä käyttö säästää ympäristöä ja hiilidioksidipäästöjen rajoittaminen parantaa omalta osaltaan energiatehokkuutta. K errostalojen huoneistokohtainen vedenmittaus on ollut pakol- As Oy Espoon Adjutantissa energia- ja vesimittarit on asen- lista vuoden 2011 alusta uudisrakennuksissa ja vuoden 2013 nettu porraskäytäviin. Tieto tuodaan M-BUS-väylää pitkin BaseN:n alusta myös saneerauskohteissa. Samalla on havahduttu myös asuntokohtaiseen seurantajärjestelmään. Jokaisella asukkaalla on energiankulutuksen mittaukseen. Rivi-ja paritaloissa asukkaiden oma päätelaitteensa, jolla voi katsoa omat kulutustietonsa ja sää- sekä teollisuushalleissa olevien eri yritysten todelliset kulutukset tää mm. asuntonsa lämpötilaa. halutaan saada selville alamittauksilla ja laskuttaa oikeudenmu- Lämpöenergiamittarin Sharky 775 asennus on helppoa ja kaisesti periaatteella ”se maksaa, joka kuluttaa”. Veden- ja ener- kaikki tarvittavat osat kuuluvat toimi- gianmittaus on osa kustannustehokasta liiketoimintaa. tukseen. Tieto siirtyy automaatiojärjes- Energiamittaus on nyt laajentunut myös uusiin innovatiivisiin telmiin optiokorteilla potentiaalivapaa- asuinrakennuksiin niin, että kerrostaloasukkaan käyttämää läm- na kärkitietona, M-BUS-väyläliitäntänä, pöenergiaakin mitataan huoneistokohtaisesti. Tästä esimerkkinä radioluentana tai RS-232-sarjaliitäntä- As Oy Espoon Adjutantti, jossa mittaus on toteutettu asuntokoh- nä esim. PC:lle. Optiokortti voidaan taisesti Saint-Gobain Pipe Systems Oy:n maahantuomilla Sharky asentaa myös jälkikäteen helposti. 775-lämpöenergiamittareilla ja elektronisilla Corona-vesimittareilla, jotka antavat kulutustiedon yhden litran välein. Asukas todel- Lisätietoja: la pystyy vaikuttamaan kulutukseensa ja siten kustannuksiinsa. www.sgps.fi 56 enertec 1 / 2013