enertec 1/2013 - Page 56

AJANKOHTAISTA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. Energiayhtiön ”erilainen IT-projekti” Satavakka Oy valitsi syyskuussa energianmittaustie- sa ja uusi palvelu otettiin käyttöön alkuperäisen aikataulun mu- tojen hallinnan kumppanikseen Rejlers Oy:n, jonka kaisesti ilman ongelmia joulukuun alusta alkaen. vastuulle siirtyivät Satavakan ja sen omistajayhtiöiden mittaustietokanta- sekä taseselvityspalvelut. Sopimuk- ”Energiamittaustietojen hallinnan sekä taseselvitystoimintojen siirtäminen palveluntuottajan järjestelmään ja palvelujen integrointi osaksi tilaajan tietojärjestelmiä ja toimintaprosesseja saatiin sen piiriin kuuluivat verkkoyhtiöt Rauman Energia Oy läpivietyä kolmessa kuukaudessa. Pitäisin suoritusta kunnioitet- ja Vakka-Suomen Voima Oy, alueverkkoyhtiö Satavak- tavana tämän kokoluokan energiatoimialan IT-järjestelmähank- ka Oy sekä sähkön hankinta- ja myyntiyhtiö Lännen keessa. Tätä edesauttoi tilaajan ja yhteistyökumppanien ammat- Omavoima Oy. titaitoinen ja osaava henkilöstö”, kiittelee projektipäällikkö Kalle Hammar Rejlersistä. Tietysti käyttöönotto on vasta palvelun ensi ”S opimus on merkittävä askel yhtiöidemme tietojärjestelmien vaihe ja tode lliset hyödyt ulosmitataan palvelun päivittäisellä laa- uusimisessa. Etäluettavien sähkömittareiden asennus on dukkaalla tuotannolla ja jatkuvalla kehitystyöllä. parhaillaan käynnissä verkkoyhtiöiden alueella. Etäluennan vuoksi tietomäärät kasvavat moninkertaisiksi lähivuosina. Sopimus Rejler- Lisätietoja: www.rejlers.fi sin kanssa varmistaa, että mittaustietojen hallintaan liittyvät tietojärjestelmät ja taseselvityksen resurssit ovat kunnossa ja kehittyvät Rejlers Oy on asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa suunnit- alan lainsäädännön mukaisesti”, Satavakka Oy:n toimitusjohtaja telu- ja konsultointipalveluita sekä projektitoimituksia moni- Marko Haapala totesi hanketta käynnistettäessä. alaiselle teollisuuden, energian, rakentamisen ja kiinteistö- Palvelun käynnistämiseen varattiin kolmen kuukauden pro- jen sekä infran asiakaskunnalle 14 paikkakunnalla Suomessa. jektijakso, jonka aikana integroitiin palveluntuottajan mittaustieto- Rejlers-konsernin Suomen yhtiöiden liikevaihto vuonna 2011 kanta- ja taseselvitysjärjestelmä asiakkaan tietojärjestelmiin. Käyt- oli noin 26 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä tällä hetkel- töönottoprosessissa päivitettiin asiakastietojärjestelmää, siirrettiin lä on yli 430 henkilöä. Suomen Rejlers on osa pohjoismaista mittaustietoa sekä läpikäytiin ja tarkastettiin mm. asiakkaan ko- Rejlerkoncernen-yhtiötä. Rejlerkoncernen työllistää tällä het- ko sopimustietokanta. kellä yli 1400 henkilöä ja liikevaihto vuonna 2011 oli noin 128 Tiedonsiirtoyhteyksien testauksien jälkeen taseselvitysvertailut uuden ja vanhan järjestelmän välillä toteutettiin marraskuus- miljoonaa euroa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ OMX Tukholman Pohjoismaisella listalla. Koparilla laaja tarjonta raakaveden käsittelyyn K opar Oy tarjoaa laajan valikoiman voimalaitosten raakaveden lex-teräksestä (2205). Niissä on myös toimintoja valvova automaa- ottoon ja suodatukseen tarvittavia laitteita. Niitä ovat erityi- tio, jota on helppo tarpeen vaatiessa laajentaa. sesti tankoseulat eli välpät sekä ketjukori- ja rumpukorisuodatti- Tankoseulat varmistavat, ettei järjestelmään pääse suurem- met. Ne perustuvat yli 20 vuoden kokemukseen sekä sähköntuo- pia esineitä. Seulan ritilä on suunniteltu niin, ettei seula tukkeu- tannosta että muista teollisuudenaloista, joissa vedensuodatus on du. Puhdistusharava poistaa automaattisesti ritilälle kertyneet ros- tarpeellista puhtaan jäähdytys- tai prosessiveden tuottamiseksi. kat säännöllisin väliajoin. Puhdistustoimintaa voidaan ohjata joko Koparin vedenkäsittelylaitteita on toimitettu lukuisiin voimalai- paineantureilla tai ajastimilla. Seulontateho ulottuu 5 mm:stä 40 toksiin niin Suomessa kuin ulkomailla aina ydinvoimaloista bio- mm:iin saakka. massoja käyttäviin laitoksiin. Ketjukorisuodattimet soveltuvat raakaveden käsittelyyn sil- Seulat ja suodattimet valmistetaan ruostumattomasta teräk- loin, kun vesi otetaan suoraan joesta, järvestä tai merestä paino- sestä (AISI 304L), haponkestävästä teräksestä (AISI 316L) tai dup- voimavirtauksella. Tämän tyyppisiä suodattimia suositellaan erityisesti silloin, kun vedenpinnan korkeus vaihtelee voimakkaasti. Ketjukorisuodattimien, kuvassa, suodatusteho on 1.800–50.000 m³/h. Rumpukorisuotimilla päästään 4.800 m³/h:n kapasiteettiin. Suodattimen silmäkoko on käyttötarkoituksesta riippuen 0,2–5 mm. Suodatinverkko valmistetaan ruostumattomasta teräksestä tai muovipohjaisesta materiaalista. Rumpukuorisuodattimia käytetään kun tehokas mekaaninen puhdistus on tarpeellista. Ne kykenevät erottamaan jopa 22 μm:n partikkelit. Rumpukorisuodattimia käytettäessä on olennaista, että vedenkorkeus pidetään vakaana, ts. vesi on pumpattava suodattimeen ja suodattimesta pois. Suodatin asennetaan erilliseen betoni- tai terässäiliöön. Lisätietoja: www.kopar.fi 54 enertec 1 / 2013