enertec 1/2013 - Page 48

Katse Saksaan päin! Saksan energiapolitiikkaa, nimenomaan politiikkaa, on syytä seurata. Markkinavoimilla on selvästi toissijainen rooli suuressa muutoksessa. M aassa investoidaan todella merkittävästi tuuli- ja aurinkovoimaan. Vuoden 2011 tilastojen mukaan aurinkovoimakapasiteettia oli jo 27 000 MW ja tuulivoimakapasiteettia pelkästään maalla 28 000 MW. Kasvu on jatkunut kiihtyvällä vauhdilla, eikä edes 100 000 MW raKuva: Risto Valkeapää jan ylittäminen ole mahdotonta. Kun syöttötariffi varmistaa tuuli- ja aurinkovoiman tuota nnon myynnin, samalla fossiilisia polttoaineita käyttävät voimalaitokset menettävät käyttötuntejaan, niiden kannattavuus heikkenee ja nopeasti säädettävissä oleva kapasiteetti vähenee, mutta hiilidioksidipäästöt pienentyvät. Ydinvoiman tuotanto on jo Saksassa laskenut merkittävästi ja loppuu kohta kokonaan. Syöttötariffi maksoi saksalaisille Aikanaan sähkö mahdollisti teolli- vuonna 2011 yhteensä 16 miljardia eu- suuslaitosten sijoittamisen muuallekin kuin roa, eikä luvussa ole mukana uusiutuvan koskivoiman äärelle. Sähkö mahdollisti Politiikan seurauksena saksalaisten energian aiheuttamia sähkönsiirron kus- myös kotien energiankäytön milloin tahan- energiayhtiöiden mahdin aika on ohi. Edul- tannuksia. Tukimäärän arvioidaan kasva- sa ja kaikkialla sähköverkon piirissä. Nyt lisimman tuotantokoneiston poistuminen van lähivuosina reilulla miljardilla eurolla siirrytään ikäänkuin varkain tilanteeseen, käytöstä ja siihen liittyvä alaskirjaus, fos- vuodessa. Näin organisoituna tuuli- ja au- jossa energiankäytön mahdollisuuksia ra- siilivoiman kannattavuusongelmat, yhtiöi- rinkovoima ovat kannattavia. Sähköjärjes- joitetaan tuotannollisten valintojen vuoksi. den ulkopuolisen pientuotannon ensisijai- telmän kannalta jonkinlainen haaste on sii- Maantieteelleen Saksakaan ei mah- suus ja samalla näiden sähköasiakkuuksien nä, ettei tuotanto seuraa kulutusta: osa da mitään. Tuulinen merialue on pohjoi- menetys, päästöoikeuksien aiheuttama li- aurinko- ja tuulivoimasta on tässä mieles- sessa, kun kulutuksen painopiste on Kes- säkustannus, sähkönhinnan nousu sekä sä sekundaa. ihastuneita verkkonsa ylikuormittumisen aiheuttamista ongelmista. ki- tai Etelä-Saksassa. Aurinkovoimaa on verkkoinvestoinnit ovat pakottaneet yhtiöt Osaratkaisu löytyy älykkäistä, ku- erityisen paljon etelässä. Tuotannon ja ku- miettimään, mihin niillä on varaa. Seurauk- lutuksen ajalliseen joustoon kykenevistä lutuksen on oltava joka hetki tasapainossa, set näkyvät jo Saksan rajojen ulkopuolella, saksalaiskodeista. Katolla olevan aurin- ja tästä syystä Saksa toteuttaa lain voimal- myöhemmin myös Saksassa. kokennon ja mikrotuuliturbiinin tuotan- la todella mittavat ja kalliit sähköverkkoin- Saksa toteuttaa suuren muutoksen. to myydään, kun hinta on kallis. Kulutus vestoinnit. Tietenkin voimajohtojen raken- Ei ole helppoa eikä varsinkaan halpaa siir- ohjataan halvan hinnan tunteihin auto- tamisen vastustusta ilmenee paikallisesti, tyä tällä tavoin fossiilivapaampaan säh- maattisesti: lämmitys, jäähdytys ja valais- mutta epäilemättä saksalaiset ratkaisevat köjärjestelmään. Maan kilpailukyky kär- tus, kodinkoneet ja viihdekeskus, turva- nämäkin ongelmat. sii ja kansalaisten ostovoima heikkenee. järjestelmä, ikkunoiden ja ovien asennon Ennen kuin Saksan kantaverkko on tunnistus, palohälytin, liiketunnistin, ja näi- saatu vahvistetuksi, sähköä kiertää naa- den kaikkien hallinta tarvittaessa etänä äly- purimaiden verkkojen kautta saksalais- ANTTI RUUSKANEN puhelimella. käyttäjille. Naapurit eivät ole aina olleet antti.ruuskanen@mslgroup.com 46 enertec 1 / 2013 Jää nähtäväksi, hyötyykö siitä kukaan.